Enprocentregeln

Enprocentregeln - gör plats för konsten!

Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna uppleva konst i Göteborgs offentliga rum. Enprocentregeln innebär att när Göteborg Stads bolag och förvaltningar gör nyinvesteringar i byggprojekt så avsätter de en procent av byggkostnaden till konst. I nära samarbete med byggansvariga och konstnärer arbetar Göteborg Konst för att ta konsten ut i staden. Då skapas utrymme i stadsmiljön för en konst som överraskar, stör och berör.

Om enprocentregeln

Konsten spelar en viktig roll i vårt demokratiska samhälle eftersom den möjliggör för en mängd olika röster att komma till tals i det offentliga rummet. När konsten får vara fri kan den förflytta tankar och gränser och få oss att förstå vår historia, samtid och framtid.

Enprocentregeln innebär att när Göteborg Stads bolag och förvaltningar gör nyinvesteringar i byggprojekt ska de avsätta en procent av byggkostnaden till konst. Regeln gäller för bostäder, lokaler och allmän plats som parker, lekplatser, gator och torg.

Det betyder att yrkesverksamma konstnärer får uppdrag att skapa konstverk eller konstgestaltning i samband med att staden bygger och utvecklas.

Det är alltid möjligt att avsätta fler än en procent för konst, och flera byggbolag kan gå samman när ett större bostadsområde ska byggas. Det finns några undantag där enprocentregeln inte gäller, som till exempel energieffektivisering och anpassning för tillgänglighet.

I oktober 2023 tog kommunfullmäktige beslut om ett nytt styrande dokument för stadens arbete med enprocentregeln.

Göteborg Konst processleder

Göteborg Konst har ansvaret för att samordna och stötta i processen för konstgestaltningsprojekt i staden. Vi tar hänsyn till både den fysiska platsen och till invånarna och de sociala relationerna. Vi arbetar för att främja konstnärlig integritet och oberoende så att en stor variation konstnärliga uttryck och perspektiv kan ta plats i stadsrummet.

Representerar du byggande förvaltning eller bolag?

Då kan du läsa mer om hur ett konstgestaltningsprojekt går till på sidan För beställare av konst.

Konstgestaltningar

Här är ett urval av konstgestaltningar som kommit till genom enprocentregeln från 2014 och framåt i samarbete med Göteborg Konst.