Nytt styrande dokument för enprocentregeln

ONE (rising tide falling star), 2022. Skulptur utanför entrén till Sjöfartsmuseet. Akvariet. Beställare: Higab. Foto: Hampus Bovbjerg Grip.

I oktober 2023 tog kommunfullmäktige beslut om nytt styrande dokument för stadens arbete med enprocentregeln; Göteborgs Stads enprocentregel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar.

I kommunfullmäktiges beslut betonas att enprocentregeln är ett viktigt verktyg för att sprida kultur över staden. I beslutet ger man ett särskilt uppdrag till stadsbyggnadsnämnden att utreda hur enprocentregeln kan integreras tidigare i stadsbyggnadsprocessen med syfte att visa på hur staden både inom kultur och stadsbyggnad kan arbeta bättre för mer offentlig konst i Göteborg.

Den process för konstgestaltningsprojekt som kulturförvaltningen, genom Göteborg Konst, arbetat fram i samverkan med de byggande bolagen och förvaltningarna i Göteborgs Stad ska fortsätta att användas. Göteborg Konst är konstsakkunnig part och har ansvaret för att samordna och stötta i processen för konstgestaltningsprojekt i staden.

Implementering av det styrande dokumentet

Kulturförvaltningen och de byggande bolagen och förvaltningarna ska nu implementera det styrande dokumentet och i samband med det göra vissa justeringar gällande hur staden arbetar med enprocentregeln. Implementeringen sker successivt och vissa delar kan ta upp till ett par år innan de är på plats.

Det styrande dokumentets innehåll

Nedan följer en sammanställning av innehållet i det styrande dokumentet.

 • Enprocentregeln innebär att en procent av stadens nyinvesteringar ska avsättas för konstgestaltning.
 • En procent ska beräknas på byggkostnaderna i all nyinvestering som avser markanläggningar kopplat till allmän plats såsom gator, parker och torg samt nyinvestering i lokaler och bostäder.
 • Beräkning av byggkostnaden ska ske exklusive byggherrekostnaden.
 • Om ett byggprojekt är ekonomiskt omfattande ska avsättningen för en procent till konst vara max 350 prisbasbelopp.
 • Beslut om vilka byggprojekt det ska göras konst inom ska tas av de byggande bolagen och nämnderna i samverkan med kulturnämnden. De byggande bolagen och nämnderna tar själva beslut om vad som ingår i byggkostnaden och vilka byggprojekt och investeringar som ska ligga till grund för beräkningen av hur mycket medel som ska avsättas enligt enprocentregeln.
 • Konsten ska kunna definieras som en materiell anläggningstillgång. Tillfällig eller temporär konst är dock också möjlig.
 • Alla kostnader och utgifter som uppstår i samband med processen för ett konstgestaltningsprojekt och kostnader och utgifter för produktion, genomförande och installation av konstverken ska rymmas inom ramen för de avsatta medlen för konsten.
 • De byggande bolagen och nämnderna ansvarar för inköp och genomförande av konsten inom enprocentregeln. Inköp och genomförande ska ske i nära samverkan med kulturnämnden för nämnderna medan det är frivilligt för bolagen att samverka.

 • Konstprojekt som görs inom ramen för enprocentregeln ska genomföras enligt den process för konstgestaltningsprojekt som kulturförvaltningen tagit fram i samverkan med de byggande bolagen och förvaltningarna i staden.
 • Processen för konstgestaltningsprojekt ska bara genomföras om de bedömda utgifterna är minst 15 prisbasbelopp. Undantag från detta kan göras om ansvarig verksamhet tycker att konstgestaltning ändå ska genomföras. Konsten kan då tas fram genom en förenklad process som sker utan eller i samverkan med kulturnämnden.  
 • Kulturnämnden ska ta fram ett övergripande planeringsunderlag för offentlig konst i staden som ska beaktas vid användning av enprocentregeln. Planeringsunderlaget ska visa var i staden det finns behov av satsningar på offentlig konst.
 • Den som har ansvar för att förvalta konsten ska i samverkan med kulturnämnden ta fram en förvaltningsplan, stå för de löpande kostnaderna för förvaltning och ska göra inventering av konsten i staden.
 • Kulturnämnden ansvarar för stadens förmedling av konsten som blir till genom enprocentregeln. En plan för förmedling och tillgängliggörande av konsten ska tas fram inom ramen för respektive konstgestaltningsprojekt.
 • Kulturnämnden har ett särskilt ansvar för samordning och stöd i processen för konstgestaltningsprojekt, uppföljningen av hur enprocentregeln används och framtagande av andra styrande dokument såsom rutiner och liknande.

Ordförklaring

Konstgestaltning: Ett samlingsbegrepp som ersätter det äldre begreppet konstnärlig utsmyckning/gestaltning. Konstgestaltning skiljer sig från annan gestaltning genom att den utförs av yrkesverksamma konstnärer som är utbildade inom yrket eller har motsvarande kompetens.

Styrande dokument: Information om Göteborg Stads styrande dokument finns att läsa på goteborg.se

Byggherrekostnad: Innefattar exempelvis utredningar, projektledning och andra administrativa kostnader.

Prisbasbelopp: År 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor. 350 prisbasbelopp motsvarar cirka 20 miljoner kronor, 15 prisbasbelopp motsvarar cirka 860 tusen kronor.

Materiell anläggningstillgång: En fysisk resurs som anskaffats för stadigvarande bruk och innehav. Det innebär bland annat att anläggningen ska ha ekonomisk livslängd på minst 3 år.

Kontakt

Har du frågor om det styrande dokumentet och enprocentregeln är du varmt välkommen att kontakta oss!

Cecilia Borgström Fälth, enhetschef Göteborg Konst
cecilia.borgstrom-falth@kultur.goteborg.se