Västlänken: Kronotopia

En karta över Göteborg år 1866. Bildkälla: Göteborgs Stadsmuseum.

Västlänken är ett av Göteborgs genom tiderna största infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt. Som en del av det tillkommer en rad konstgestaltningar i staden, där visionen är att konstnärer ska vara med och forma göteborgarnas nya gemensamma offentliga rum.

Read this page in English

Om Västlänken

Befolkningen i Göteborg och Västra Götalandsregionen förutses växa med nära en tredjedel till 2035. Det innebär att fler behöver kunna ta sig dit de vill utan bil. Västlänken är en av förutsättningarna för att det ska bli möjligt. Västlänken knyter samman region och stad med en ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg, där tre tågstationer (Haga, Korsvägen och Centralen) avlastar den befintliga Centralstationen. De nya stationsmiljöerna och utvecklingen av de angränsande stadsrummen kommer att forma människors livsmiljöer för lång tid framöver.

Startskottet för bygget gick 2018 och de första tågen förväntas rulla ner i tunneln 2026.

Konsten i Västlänken

I samband med att Västlänken byggs tillkommer en rad konstgestaltningar, både i anslutning till stationernas underjordiska plattformar och till de omkringliggande miljöerna ovan mark. Konsten ska bidra till att forma det offentliga rummet och stadsmiljöerna.

Konstprogrammet Kronotopia

Västlänkens övergripande konstprogram ”Kronotopia” togs fram 2016 av Trafikverket, Statens Konstråd, Västtrafik, Västra Götalandsregionens konstenhet samt Göteborgs Stads trafikkontor och kulturförvaltning. Konstprogrammet presenterar den övergripande konstnärliga visionen för Västlänken. All konst som produceras inom ramen för Västlänken utgår ifrån det.

Namnet Kronotopia kommer från grekiskans Χρόνος [chrónos] – tid – och τόπος [tópos] – plats. Konstprogrammets tematik fokuserar på att genom ett platsspecifikt konstnärligt utforskande undersöka vår nutid, det förflutnas potential och möjliga framtida berättelser. Staden Göteborg är både en plats och en tidsepok, eller snarare många olika parallella rum och tider. I en korsbefruktning mellan dessa rum och epoker kan etiska och existentiella dimensioner förstärkas och fördjupas.

Konstprogrammets avsikt är att skapa ett generöst tolkningsutrymme för konstnärer, att möjliggöra för olika typer av arbetsprocesser och att säkerställa en hög konstnärlig integritet.

De platser som omfattas av konstprogrammet är Station Haga, Station Korsvägen, Station Centralen och Olskrokens planskildhet.

Läs konstprogrammet ”Kronotopia” i sin helhet

Enprocentregeln finansierar

Konstgestaltningarna inom Västlänken finansieras av enprocentregeln, både på statlig, regional och kommunal nivå. Enprocentregeln innebär att en procent av kostnaden i ny-, om- och tillbyggnadsprojekt går till konstgestaltning.

Läs mer om hur enprocentregeln fungerar i Göteborgs Stad

Konsten i anslutning till stationernas plattformar

Ansvaret för konstgestaltningarna i de underjordiska stationsplattformarna samt vid Olskrokens planskildhet ligger på statlig nivå. Trafikverket är beställare och Statens konstråd processleder konstgestaltningarna.

För att få fram förslag till den konstnärliga utformningen av Västlänkens underjordiska stationsplattformar utlystes två internationella konsttävlingar. År 2016 och 2017 offentliggjordes de vinnande förslagen:

Konsten i stationsbyggnaderna

Västra Götalandsregionen ansvarar för konstgestaltningarna i stationsbyggnaderna samt vid kollektivtrafikens hållplatser. Beställare är Västtrafik och processledare för konstgestaltningarna är Västra Götalandsregionens konstenhet.

För Station Korsvägen har konstnärerna Goldin+Senneby fått ett utökat uppdrag för sin konstgestaltning Evig anställning, som från början var tänkt att endast utformas i anslutning till de underjordiska plattformarna. Nu kommer konstgestaltningen även att ta plats i stationsbyggnaden för Korsvägen.

Obs! Det har framkommit att den tänkta finansieringen av Evig anställning strider mot en paragraf i kapitalförsörjningsordningen. Det är i dagsläget oklart om verket kan genomföras som planerat. Statens konstråd och Trafikverket fattar definitivt beslut i frågan i april 2022.

Läs mer om Evig anställning på Statens konstråds hemsida

Upphandlingen för Station Haga är under planering. Vid station Centralen har Västra Götalandsregionen inget investeringsprojekt utan hyr in sig i statliga lokaler.

Läs mer om Västra Götalandsregionens konstenhet

Konsten i stadsrummen runt stationerna

Göteborgs Stad ansvarar för konstgestaltningarna i den anslutande stadsmiljön kring Station Haga, Station Korsvägen och Station Centralen. Trafikkontoret är beställare och Göteborg Konst, kulturförvaltningen, är processledare.

Trafikkontoret och Göteborg Konst bjuder nu in konstnärer och konstnärsgrupper till att delta i en internationell urvalsupphandling för att skapa konstgestaltningar till stadsrummen runt stationerna Haga och Korsvägen. Från och med 20 september till 20 oktober 2021 kan konstnärer och konstnärsgrupper skicka in en intresseanmälan.

Upphandlingen pågår preliminärt från september 2021 till juni 2022. Därefter startar planerings- och genomförandefasen, som pågår fram till 2026, då Västlänken i sin helhet ska stå klar.

Läs mer om det i Open call för station Haga och station Korsvägen

Längre fram sker upphandlingen för stadsrummet runt Station Centralen.

Konst under byggtiden av Västlänken

Konst under byggtiden är ett projekt som syftar till att skapa konstnärliga värden för de som lever, vistas och verkar i staden under Västlänkens byggtid. Projektet pågår 2019–2022.

Läs mer om Konst under byggtiden av Västlänken