Västlänken: Kronotopia

Gammal kartvy över Göteborg. från 1866.
En karta över Göteborg år 1866. Bildkälla: Göteborgs Stadsmuseum.

Västlänken är ett av Göteborgs genom tiderna största infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt. Som en del av det tillkommer en rad konstgestaltningar i staden, där visionen är att konstnärer ska vara med och forma göteborgarnas nya gemensamma offentliga rum.

Read this page in English

Om Västlänken

Befolkningen i Göteborg och Västra Götalandsregionen förutses växa med nära en tredjedel till 2035. Det innebär att fler behöver kunna ta sig dit de vill utan bil. Västlänken är en av förutsättningarna för att det ska bli möjligt. Västlänken knyter samman region och stad med en ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg, där tre tågstationer (Haga, Korsvägen och Centralen) avlastar den befintliga Centralstationen. De nya stationsmiljöerna och utvecklingen av de angränsande stadsrummen kommer att forma människors livsmiljöer för lång tid framöver.

Startskottet för bygget gick 2018 och tågsträckan beräknas vara i drift runt 2030-2032. Station Centralen ska vara klar tidigare, runt 2026-2027.

Konsten i Västlänken

I samband med att Västlänken byggs tillkommer en rad konstgestaltningar, både i anslutning till stationernas underjordiska plattformar och till de omkringliggande miljöerna ovan mark. Konsten ska bidra till att forma det offentliga rummet och stadsmiljöerna.

Konstprogrammet Kronotopia

Västlänkens övergripande konstprogram ”Kronotopia” togs fram 2016 av Trafikverket, Statens Konstråd, Västtrafik, Västra Götalandsregionens konstenhet samt Göteborgs Stads trafikkontor och kulturförvaltning. Konstprogrammet presenterar den övergripande konstnärliga visionen för Västlänken. All konst som produceras inom ramen för Västlänken utgår ifrån det.

Namnet Kronotopia kommer från grekiskans Χρόνος [chrónos] – tid – och τόπος [tópos] – plats. Konstprogrammets tematik fokuserar på att genom ett platsspecifikt konstnärligt utforskande undersöka vår nutid, det förflutnas potential och möjliga framtida berättelser. Staden Göteborg är både en plats och en tidsepok, eller snarare många olika parallella rum och tider. I en korsbefruktning mellan dessa rum och epoker kan etiska och existentiella dimensioner förstärkas och fördjupas.

Konstprogrammets avsikt är att skapa ett generöst tolkningsutrymme för konstnärer, att möjliggöra för olika typer av arbetsprocesser och att säkerställa en hög konstnärlig integritet.

De platser som omfattas av konstprogrammet är Station Haga, Station Korsvägen, Station Centralen och Olskrokens planskildhet.

Läs konstprogrammet ”Kronotopia” i sin helhet

Enprocentregeln finansierar

Konstgestaltningarna inom Västlänken finansieras av enprocentregeln, både på statlig, regional och kommunal nivå. Enprocentregeln innebär att en procent av kostnaden i ny-, om- och tillbyggnadsprojekt går till konstgestaltning.

Läs mer om hur enprocentregeln fungerar i Göteborgs Stad

Konsten i stadsrummen runt stationerna

Skisser av Ruth Ewans förslag ”Everything Must Change” för Korsvägen och Nina Canells ”Pitch Drop Pavilion (700 years)” för Haga. Bilder: Petter Yxell, Nina Canell.

Göteborgs Stad ansvarar för konstgestaltningarna i den anslutande stadsmiljön kring Station Haga, Station Korsvägen och Station Centralen. Exploateringsförvaltningen är beställare och Göteborg Konst, kulturförvaltningen, är processledare.

Under hösten 2021 gjordes en internationell urvalsupphandling för konstgestaltningar till stadsrummen runt stationerna Haga och Korsvägen. Våren 2023 gjordes upphandlingen för station Centralen. Nedan kan du se de vinnande förslagen samt alla idéförslag som togs fram genom upphandlingarna.

Konstgestaltningarna ska stå klara när Västlänken i sin helhet är klar.

Konsten i anslutning till stationernas plattformar

Ansvaret för konstgestaltningarna i de underjordiska stationsplattformarna samt vid Olskrokens planskildhet ligger på statlig nivå. Trafikverket är beställare och Statens konstråd processleder konstgestaltningarna.

För att få fram förslag till den konstnärliga utformningen av Västlänkens underjordiska stationsplattformar utlystes två internationella konsttävlingar. År 2016 och 2017 offentliggjordes de vinnande förslagen:

Konsten i stationsbyggnaderna

Västra Götalandsregionen ansvarar för konstgestaltningarna i stationsbyggnaderna samt vid kollektivtrafikens hållplatser. Beställare är Västtrafik och processledare för konstgestaltningarna är Västfastigheters konstenhet.

Upphandlingen för Station Haga är under planering. Vid station Centralen har Västra Götalandsregionen inget investeringsprojekt utan hyr in sig i statliga lokaler.

Läs mer om Västra Götalandsregionens konstenhet

Konst under byggtiden av Västlänken

Konst under byggtiden var ett projekt som syftade till att skapa konstnärliga värden för de som lever, vistas och verkar i staden under Västlänkens byggtid. Projektet pågick 2019–2022 och drevs av Göteborgs Stad i samarbete med Göteborgs Internationella Konstbiennal och konstplattformen Skogen.

Läs mer om Konst under byggtiden av Västlänken