Per och Alma Olssons grundskolefond

Per och Alma Olssons grundskolefond - ta konsten till skolan!

Konst som förflyttar tankar och gränser. Konst som får oss att förstå vår historia, samtid och framtid. Det kan alla elever på er skola få uppleva i sin vardag genom Per och Alma Olssons grundskolefond.

Alla grundskolor kan ansöka om att få ett konstprojekt till sin skola. Ungefär vart fjärde år utses en skola där en konstnär skapar ett platsspecifikt konstverk i skolans miljö. Elever och personal får möjlighet att ta del av processen. Ansök och ta konsten till skolan!

Per och Alma Olssons testamente

År 1926 testamenterade grosshandlarparet Per och Alma Olsson sin samlade förmögenhet till Göteborgs Stad genom att instifta två fonder, varav en var grundskolefonden. Den andra fonden finansierar ett pris för årets bästa byggnad.

Per och Alma Olssons grundskolefond syftar till att förse Göteborgs grundskolor med konst ”ägnat att väcka barnets fantasi och utveckla dess färgsinne”. I testamentet står det att äldre skolor och skolor utanför stadens centrala delar ska få företräde.

Fondens styrelse fattar beslut om vilken skola som ska få en konstgestaltning och vilken konstnär som får i uppdrag att göra den, i samråd med skolan. Styrelsen består av ett antal politiker, en sakkunnig från Göteborg Konst och en oberoende representant från Göteborgs Konstförening.

Mer information

⇒ Per och Alma Olssons testamente (pdf)

⇒ Reglemente Per och Alma Olssons grundskolefond (pdf)

⇒ Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 1958 (pdf)

Intresseanmälan för konstprojekt i grundskolan

Just nu går det inte att lämna intresseanmälan. Senaste anmälningsperioden avslutades 25 september 2020.

Konstgestaltningar

Här kan du se de senaste konstgestaltningarna som tillkommit genom Per och Alma Olssons grundskolefond.