För beställare av konst

Ingela Ihrman, Kortedalakrokodilen, 2021. Bronsskulptur på torgytan vid Förstamajgatan i Kortedala. Beställare: GöteborgsLokaler. Foto: Hampus Bovbjerg Grip.

Enprocentregeln innebär att när Göteborgs Stads bolag och förvaltningar gör nyinvesteringar i byggprojekt ska de avsätta en procent av investeringen till konst.

Enheten Göteborg Konst på kulturförvaltningen processleder konstgestaltningsprojekt inom ramen för enprocentregeln i Göteborg. Här hittar du som representerar byggande förvaltning eller bolag information om hur ett konstgestaltningsprojekt inom enprocentregeln går till.

Lisa Jonasson, Växande varelse, 2021. Fasadgestaltning på Rubelsgatan i Högsbo för Familjebostäders Boihop-hus. Beställare: Framtiden Byggutveckling. Foto: Hampus Bovbjerg Grip.

Så går processen till

Ett konstgestaltningsprojekt består av fyra faser: uppstart, utredning, upphandling och genomförande.

Göteborg Konst har mallar för alla dokument och steg i processen, som till exempel avtal och upphandlingsdokument. Samtidigt är varje projekt unikt och vi anpassar process och innehåll utifrån sammanhanget.

Göteborg Konsts utarbetade grundmetod bygger på sakkunskap inom konst, och säkerställer att stadens konstgestaltningsprojekt är effektiva och håller en hög och jämn kvalitet.

Projektets olika roller: konstkonsult, samrådsgrupp och jury

I ett konstprojekt behövs flera olika roller och funktioner, som du kan läsa om nedan.

Konstkonsult och förstudie

En extern konstkonsult anlitas i varje projekt och upphandlas av er som beställare. Göteborg Konst bistår i upphandlingsprocessen och med alla nödvändiga upphandlingsunderlag, som offertförfrågningar och utvärdering.

Den konstkonsult som anlitas är sakkunnig inom konst, en kompetens som behövs i projekten för att främja konstnärlig frihet och kvalitet. Konstkonsulten deltar i arbetet genom hela projektet, från uppstart till invigning. Konsultens uppdrag inbegriper att ta fram urval av och presentera konstnärskap inför jurymöten, vara kontaktyta mellan berörda parter i projektet samt ha uppföljningsansvaret gentemot utvalda konstnärer för bland annat tidsplan, ekonomi och genomförande.

En viktig del i konstkonsultens arbete är att göra en förstudie där projektets förutsättningar analyseras och en inriktning för konsten föreslås. Under arbetet med förstudien diskuterar Göteborg Konst, konstkonsulten, beställaren och andra berörda parter och kommer överens om vilka möjligheter och begränsningar som finns för konsten på platsen.

Samrådsgrupp

I varje konstprojekt bildas en samrådsgrupp. I den samlas de perspektiv och kompetenser som kan behövas i projektet, som till exempel konstkonsult, byggprojektledare, förvaltare, eventuella brukare och processledare från Göteborg Konst. Som beställare behöver ni utse representanter till samrådsgruppen som kan vara aktiva samarbetsparter genom hela projektet, från startmötet med konstkonsulten till invigningen av den färdiga konstgestaltningen.

Jury

Delar av samrådsgruppen är med och bildar den jury som väljer vilken eller vilka konstnärer som får uppdrag. I juryn kan fler externa konstsakkunniga ingå, utöver konstkonsult och processledare från Göteborg Konst. Det ska vara lika många sakkunniga inom konst som representanter för andra funktioner i juryn.

De personer i juryn som har sakkunskap inom konst har huvudansvaret för bedömningen av konstnärlig verkshöjd och kvalitet. Övriga jurymedlemmar spelar en viktig roll i bedömningen av andra aspekter såsom genomförbarhet och förvaltning.

Aleksandra Stratimirovic, Du är drömmen, 2020. Ljuskonst som löper längs ovansidan av ett parkeringshus vid Friskväderstorget, Biskopsgården. Beställare: Bostadsbolaget. Foto: Robin Hayes.

Viktiga principer: armlängds avstånd och konstnärlig frihet

Arbetet med enprocentregeln ska göras i enlighet med stadens konstpolitik som finns formulerad i Göteborgs Stads kulturprogram. Det innebär att Göteborg Konst arbetar med den professionella, kvalitativa konsten på ett sätt som:

  • hävdar konstens integritet, oberoende och egenvärde
  • främjar konstnärlig yttrandefrihet och kvalitet
  • skapar goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna.

I arbetet med enprocentregeln är därför principen om armlängds avstånd viktig. Den innebär att konstens innehåll ska vara fri från politisk styrning. Sakkunnighet är en viktig del för att säkerställa kvaliteten, där Göteborg Konst ansvarar för att anlita externa konstkonsulter och andra sakkunniga inom konst för varje projekt.

Konstnärlig frihet

Konstnärlig frihet är ett ideal som bygger på tanken att konsten ska vara en obunden kraft. Det innebär att innehållet och processerna ska vara fria från styrning och att konsten ska värderas utifrån sina konstnärliga kvaliteter. I arbetet med enprocentregeln arbetar Göteborg Konst med konstnärlig frihet genom att i största möjliga mån undvika målstyrning när ett konstuppdrag formuleras.

Ett konstverks uppdrag är inte att lösa specifika samhällsproblem eller skapa effekter som till exempel upplevelsen av trygghet, ekonomisk tillväxt eller folkhälsa. När ett tema eller en inriktning för ett konstuppdrag utformas bör det därför vara brett formulerat så att många olika konstnärliga idéer och svar är möjliga.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Johanna Molin, projektsamordnare offentlig konst
E-post: johanna.molin@kultur.goteborg.se
Telefon: 031 368 34 76