Intresseanmälan – konstkonsult för enprocentregeln

Är du utövande professionell konstnär, curator eller konstvetare med erfarenhet av offentlig konst? Göteborg Konst söker löpande konstkonsulter för enprocentregeln. Du är välkommen att skicka in din intresseanmälan till oss.

Vi på Göteborg Konst arbetar tillsammans med konstkonsulter i stadens konstgestaltningsprojekt för att säkerställa processens kvalitet. Vi söker därför dig som är verksam inom samtidskonst, antingen som utövande professionell konstnär, curator eller konstvetare, med ett intresse för stadsutveckling.

Utöver att vara sakkunnig inom konstområdet fungerar konstkonsulten som kontaktperson mellan samverkande parter i konstgestaltningsprojekten och följer processen från formulering av uppdrag, genom upphandling av konstnär och konstnärens produktionsfas fram till slutbesiktning av färdig konstgestaltning.

Göteborg Konst får in förfrågningar från förvaltningar och bolag under hela året där konstkonsulter eftersöks till konstgestaltningsprojekt. Vi kommer därför att spara din intresseanmälan och veta att du finns tillgänglig för förfrågningar om att bli anlitad som konstkonsult i olika konstgestaltningsuppdrag.

Enprocentregeln

Enprocentregeln innebär att när stadens bolag och förvaltningar gör nyinvesteringar i byggprojekt ska de avsätta en procent av investeringen till konst. Det betyder att konstnärer får uppdrag att skapa konst för våra gemensamma livsmiljöer i samverkan med andra gestaltande, och tekniska, kompetenser. Regeln gäller både för bostäder, arbetsplatser och offentliga rum som parker, lekplatser, torg och trafikplatser.

Göteborg Konst har i uppdrag att processleda dessa projekt åt beställarna: kommunala bolag och förvaltningar. I våra processer tar vi hänsyn till hela kontexten; den fysiska platsen, invånarna och de sociala relationerna. Vi arbetar för att främja konstnärlig integritet och oberoende så att en stor variation konstnärliga uttryck och perspektiv kan ta plats i stadsrummet.

Läs mer om enprocentregeln

Konstkonsultens uppdrag

Tillsammans med kollegor inom Göteborg Konst sätter konstkonsulten ramarna för konstgestaltningsuppdraget genom att göra en förstudie där bland annat den konstnärliga tematiken formuleras. Vi ser gärna att konstkonsulten har god vana vid att formulera sig i skrift och att samarbeta med olika kompetenser samt kännedom om lagen om offentlig upphandling (LOU).

Konstkonsulten ansvarar för den huvudsakliga kommunikationen med konstnärerna under skissperiod och produktionsfas fram till avslutat uppdrag. Konstkonsulten är sakkunnig inom samtida konst och kan göra rimliga bedömningar gällande material, ekonomi, tidsplanering och konstnärliga produktionsprocesser. Dessutom kan konstkonsulten presentera och motivera argument för konstnärlig verkshöjd inför beställare och brukargrupper.

Konstkonsulten har ansvar för att planera sin arbetstid samt för att ha en god dialog och nära samverkan med Göteborg Konst och beställare utifrån projektets omfattning och organisation. Konstkonsulten kan även komma att göra vissa kommunikationsinsatser så som att skriva presentationstexter, genomföra intervjuer samt skriva en avslutande rapport för uppdraget.

Ett projekt tar oftast mellan 1,5 och 5 år.

Arvode och tidsåtgång i uppdragen

Tidsåtgången i ett projekt ska stå i proportion till förväntningarna på resultatet. Det är viktigt att diskutera ett uppdrags omfattning innan uppdraget startar och kontrakt skrivs under. Göteborg Konst är måna om att få goda resultat utifrån de ekonomiska förutsättningarna och följer Konstnärernas Riksorganisations rekommendationer med ett arvode om 1 130 kr/timme.

Lämna intresseanmälan

Skicka in ditt CV och personligt brev till Johanna Molin: johanna.molin@kultur.goteborg.se

Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer.

Har du frågor?

Kontaktperson: Johanna Molin, projektsamordnare offentlig konst
Telefon: 031-368 34 76, 072-856 53 15
E-post: johanna.molin@kultur.goteborg.se