Open call: två konstgestaltningar till Masthuggskajen

Skyskrapor blandas med lägre bostadshus på en halvö som ligger omgiven av vatten.
Visionsbild över Masthuggskajen. Bild: Göteborgs Stad

Nu kan konstnärer söka två olika uppdrag om att ta fram konstgestaltning till den nya stadsdelen Masthuggskajen i Göteborg, med tematik ”port till världen” och ”port till staden”. Ansök senast 17 oktober 2023.

Read this page in English.

I detta uppdrag arbetar du som konstnär i det stora stadsutvecklingsprojektet kring stadsdelen Masthuggskajen. Ett av uppdragen fokuserar tematiskt på ”port till världen”, där en permanent konstgestaltning i en eller flera delar ska ta plats i den nybyggda delen av Masthuggskajen.

Det andra uppdraget är ett tvådelat uppdrag med fokus på det befintliga Masthuggskajen och tematiken ”port till staden”. Du arbetar både undersökande med publika inslag, och tar fram en permanent konstgestaltning för platsen.

Du kan lämna intresseanmälan för antingen ett eller båda uppdragen, men kan bara gå vidare för ett av uppdragen.

Om platsen

I 400 år har Masthuggskajen spelat en viktig roll för både Göteborgs och hela Sveriges utveckling. Hamnen har varit ett nav för ekonomi, handel, export och import. Namnet fick stadsdelen efter den tillverkning av skeppsmaster som förekom i hamnområdet. Platsen har även varit betydelsefull under exempelvis utvandringen till Nordamerika under 1800-talet och framväxten av arbetarrörelsen i Göteborg.

2019 inleddes en stadsomvandling av området. Visionen är att Masthuggskajen ska bli en grön och dynamisk stadsdel med bostäder, service och kontor. Det ska också byggas en ny halvö, som länkar samman staden med vattnet på ett tydligare sätt.

Här har konsten en möjlighet att vara med och påverka förändringsprocessen av Masthuggskajen så att större variation och friktion kan ges utrymme.

Bild: Kanozi Arkitekter

Konstnärligt uppdrag för delområde 1, Östra Masthuggskajen: Port till världen

 • Uppdraget är att skapa en unik, kontextspecifik och permanent konstgestaltning med tydlig vision och egenart.
 • Konstgestaltningen kan bestå av flera delar och vara rumsligt utspridd, samtidigt som den innehållsmässigt ska hänga ihop. Uppdraget omfattar Masthuggskajens östra delar inklusive den nya halvön. Det ingår i konstnärens uppdrag att föreslå var konstgestaltningen kan integreras i området.
 • Den tematiska inriktningen för uppdraget, Port till världen, har östra Masthuggskajens historia som utgångspunkt. Ämnen som ekonomi, handel, export och import är fokusområden, men även nationella och internationella relationer och frågor om makt.
 • Konstgestaltningen ska vara klar och installerad senast när stadsdelen Masthuggskajen är färdigställd, i dagsläget beräknat till 2030. Tidplanen är preliminär.

Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns i TendSign, där du lämnar din intresseanmälan.

Konstnärligt uppdrag för delområde 2, Västra Masthuggskajen: Port till staden

 • Konstgestaltningsuppdraget består av två delar, en permanent och en undersökande del, som innehållsmässigt håller ihop. Delarna kan överlappas eller pågå parallellt.
 • Den permanenta delen går ut på att skapa en konstgestaltning till området runt västra Masthuggskajen, som förhåller sig till platsens sociala och historiska kontext. Det ingår i konstnärens uppdrag att föreslå var konstgestaltningen kan integreras i området.
 • Den undersökande delen ska innehålla publika inslag, som till exempel dialogbaserade metoder som engagerar invånare eller verksamheter i närområdet. Det är också möjligt att skapa tillfälliga eller semipermanenta verk under processens gång.
 • Den tematiska inriktningen för uppdraget, Port till staden, fokuserar på västra Masthuggskajens historia och samtid. Här har många kulturyttringar och sociala mötesplatser växt fram under många år, liksom verksamheter med fokus på socioekonomiskt utsatta grupper. Konsten ska ta sig an den unika identitet som finns på platsen.
 • Den permanenta konstgestaltningen ska vara klar och installerad senast när stadsdelen Masthuggskajen är färdigställd, i dagsläget beräknat till 2030. Tidplanen är preliminär.

Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns i TendSign, där du lämnar din intresseanmälan.

Ett grönt stråk i mitten omges av högre byggnader. Vid sidan av stråket löper Göta Älv. Göteborgsvarven skymtar i bakgrunden.
Visionsbild över Masthuggskajen. Bild: Göteborgs Stad.

Ersättning

Uppdrag 1, Östra Masthuggskajen, Port till världen

 • Tre utvalda konstnärer får ett skissarvode om 100 000 kronor exklusive moms. Du får ingen ersättning för att lämna in intresseanmälan.
 • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 7 000 000 kronor exklusive moms.

Uppdrag 2, Västra Masthuggskajen, Port till staden

 • Tre utvalda konstnärer får ett skissarvode om 75 000 kronor exklusive moms. Du får ingen ersättning för att lämna in intresseanmälan.
 • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 4 200 000 kronor exklusive moms. Detta inkluderar både den permanenta konstgestaltningen och den undersökande publika delen.

Om upphandlingen

För att söka uppdraget behöver du vara yrkesverksam konstnär. Att vara yrkesverksam betyder i detta sammanhang att du ska ha dokumenterad avslutad konstnärlig examen motsvarande treårig högskoleutbildning, eller ha bedrivit en dokumenterad konstnärlig verksamhet på avancerad nivå under minst fem år som styrks i CV genom att påvisa genomförda konstprojekt, utställningar på professionella konstinstitutioner och/eller offentliga konstgestaltningar.

Upphandlingen görs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett första steg kan yrkesverksamma konstnärer lämna intresseanmälan för uppdragen. Du kan lämna intresseanmälan för ett av uppdragen eller båda, men kan bara gå vidare i ett av uppdragen. Ange i din intresseanmälan vilken eller vilka uppdrag du är intresserad av. Observera att du inte ska lämna in några skisser eller idé- och processförslag i detta skede.

Utifrån intresseanmälan väljer en jury ut tre konstnärer för respektive uppdrag som får ta fram varsitt skiss- eller idé- och processförslag. Därefter fattas beslut om vilka konstnärer som får de slutgiltiga uppdragen.

Enprocentregeln

Konstgestaltningen finansieras av enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Uppdragsgivare för konstgestaltningarna på Masthuggskajen är exploateringsförvaltningen i Göteborgs Stad. Göteborg Konst på kulturförvaltningen är processledare.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar in intresseanmälan via TendSign. Där finns fullständig information om uppdraget och hur du gör. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Du kan lämna in intresseanmälan på svenska, danska, norska eller engelska. Upphandlingen kommer att ske på svenska och därför måste den sökande kunna tillgodogöra sig talad och skriven svenska.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna in din intresseanmälan senast 17 oktober 2023, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som söker uppdragen ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.

Sista dagen att ställa frågor är 9 oktober 2023. Svaren publiceras senast 11 oktober 2023.