Vandring

Johan Tirén, "Vandring", 2022. © Johan Tirén 2022. Foto: Emma Zetterlund.

Vid bergsmassivet vid sidan av en skogsträdgård i Fjällbo park syns ett stenras, som letar sig in i trädgården och övergår till anlagda blockstensmurar. Här står stenrasets oordning i kontrast med trädgårdens ordnade ytor och odlingsbäddar.

Stenarna är ett tillskott i trädgården samtidigt som de med tiden blir mer och mer en integrerad del av den. På stenarna kommer olika arter av lavar och mossa att etablera sig, i sprickorna kommer insekter och groddjur finna en plats, frön att gro och växter slå rot. Verket berör på så sätt centrala frågor kring klimat och miljö, och vårt förhållningssätt till naturen som en resurs.

Såhär berättar konstnären Johan Tirén om verket:

”Naturen är något vi brukar, bygger av och använder. Men naturen är också ett element som har funnits här långt före oss och som väller in i våra liv, genom de stängsel vi sätter upp, för att stänga ute eller hålla inne, vare sig vi vill det eller inte – en natur som vi i framtiden måste hitta ett annat mer hållbart sätt att förhålla oss till.”

Stenarna i verket är hämtade från ett stenbrott i Halland och består av samma typ av bergarter, framför allt gnejs, som det omgivande klippmassivet i Fjällbo park.

Kulturskyddat område

Fjällbo park är ett kulturskyddat bostadsområde i Utby, Göteborg. Konstgestaltningen tillkom 2022 i samband med att det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder byggde nya lägenhetshus och anlade en skogsträdgård i området.

Konstgestaltningen Vandring är finansierad av genom enprocentregeln, som innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Västlänken. Vä-hä-hästlänken. Elegi över ett ofullbordat projekt.

Närbild på en teckning i affischhållare. Kartbilder blandas med lösryckta citat ur rapporter och dikter.
Västlänken. Vä-hä-hästlänken. Elegi över ett ofullbordat projekt. © Klas Trollius 2021. Foto: Klas Trollius

Dikter, improviserad musik och visuella partitur är alla del av Klas Trollius processbaserade verk, som tar avstamp i bygget av Västlänken och den förändrade livsmiljö som kommer med den.

Verket är en del av ett uppdrag som åtta konstnärer från konstplattformen Skogen fick år 2019, om att göra konstnärliga undersökningar av olika aspekter av Västlänken under två år.

I verket Västlänken. Vä-hä-hästlänken. Elegi över ett ofullbordat projekt har konstnären Klas Trollius experimenterat med att blanda metoder och material, som text, musik, bild och upphittat material, och sedan kombinerat det i olika kollageliknande former.

Verket är inspirerat av litteratur, musik och konst från framförallt 1950- och 60-talet, som till exempel John Cage och Sonja Åkesson. De arbetade ofta med att kombinera fragment som bildar något nytt och oväntat. Cage lär ha arbetat utifrån idén om att vilka ljud som helst kan uppfattas som musik om de bara ordnas på ett visst sätt, medan Åkesson ofta blandade in textfragment som tycktes hämtade från nyhetstexter eller annonser i sin poesi.

Trollius har undersökt om dessa metoder kan vara relevanta att använda idag, för att på ett såväl personligt som konstnärligt och formmässigt plan bearbeta den typ av genomgripande förändringar i vardagen som ett stort stadsbyggnadsprojekt som Västlänken innebär.

Temporär placering i skivaffär

Delar av verket är temporärt placerade i skivaffären Discreet Music på Kyrkogatan i Göteborg. I en pärm som är placerad i affären finns både texter, bildmaterial och en del källmaterial, som till exempel kartor, rapporter och dikter som har inspirerat verket. Pärmen är också en blinkning till den byråkratiska dokumentation som byggprojekt likt Västlänken ofta för med sig.

På väggarna i skivaffären hänger en rad teckningar, där fragment ur rapporter och kartbilder blandas med lösryckta rader ur Trollius egna dikter. Teckningarna är gjorda på ljusbord och är kalkerade med tusch i olika lager, så att de ursprungliga texterna och bilderna blandas samman.

Teckningar som partitur

I verket ingår även ett ljudkollage. Det består av inlästa dikter tillsammans med improviserad musik. Musiken har skapats av Klas Trollius tillsammans med Cecilia Leandersson, där de med hjälp av röst, piano och klockspel har improviserat fram musik med inspiration av ljud från byggarbetsplatser. Till sin hjälp har de också använt teckningarna, som har fått fungera som ett slags visuella partitur.

Ljudkollaget går att lyssna på ovan.

Verket Västlänken. Vä-hä-hästlänken är en del av projektet ”Konst under byggtiden av Västlänken”, som syftar till att skapa konstnärliga värden för de som lever, vistas och verkar i staden under byggtiden av ett av Göteborgs största infrastrukturprojekt någonsin. Projektet är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Curious Elements

Curious Elements © David Bramham 2021. Foto: David Bramham.

Inne på Flatåsskolan i västra Göteborg sprider en lekfull konstgestaltning ut sig i matsalen och en korridor. 

David Bramhams förunderliga och nyfikna element har tagit inspiration från gränslandet mellan natur, teknik och konst.

Gestaltningen består av tre delar. I matsalen hänger sex stycken större verk högt upp på väggen under ett par fönster. I en korridor en trappa upp finns 20 mindre verk som  sprider ut sig över väggen. Bredvid finns ett mindre tittskåp som innehåller små skulpturer.

Vissa av verken föreställer djur eller figurer, som till exempel en orm eller en fladdermus, men de flesta är mer abstrakta och kan påminna om olika saker eller fenomen i naturen.

Det finns en relation mellan vissa av formerna som syns i verken på väggen och de som syns i skulpturerna. Materialet och färgen skiljer dem åt. En form på väggen som är blå kanske för tankarna till något som finns i havet, medan samma form som skulptur i en annan färg påminner mer om en kaktus.

Elever fick prova konstnärens metod

Konstgestaltningen har tillkommit genom Per och Alma Olssons grundskolefond. Ungefär vart fjärde år utses en skola där en konstnär skapar ett platsspecifikt konstverk i skolans miljö. Elever och personal får möjlighet att ta del av processen.

I David Bramhams projekt fick eleverna i årskurs sex vara med på en workshop där de fick testa på konstnärens metod för att arbeta med abstraktion och mönster, och sedan skapa egna verk.

Konstnären David Bramham föddes 1975 i Storbritannien men är baserad i Göteborg sedan många år. Han är utbildad vid HDK Valand och University of Lincoln and Humberside. Genom sin konstnärliga praktik intresserar han sig för natur, teknik, växtmönster, mikrokosmos, insida och utsida, det organiska och kemiska.

Växande varelse

"Växande varelse" © Lisa Jonasson 2021. Foto: Hampus Bovbjerg Grip.

På Rubelsgatan 6 i Högsbo växer en varelse upp över byggnadens sydöstra gavel. Är det en växt, ett träd eller kanske en totempåle?

Lisa Jonassons fasadgestaltning liknar en stam som växer upp längs husväggen, uppdelad i fyra delar. I två av delarna syns ansikten och mellan dem en kropp med sex armar. Armarnas form gör att kroppen nästan ser ut som en gran. I delen längst upp syns varelsens ”hår”, som består av flera små armar – en slags armvariant av Medusas välkända kalufs.

Konsten tillkom i samband med att lägenhetshuset byggdes. Huset är ett gemenskapsboende som stod klart 2021. Tanken var att konsten bland annat skulle tillföra mer organiska och lekfulla former till huset och arbeta med temat gränsdragningar och skiljelinjer.

Såhär har konstnären Lisa Jonasson berättat om verket:

Växande varelse är både en organism och flera individer. Tankarna kan ledas till animism, idén om besjälad natur. I folktro saknas ofta absoluta gränser mellan vad som har liv och inte. Ett berg kan ha vilja, en spade ett kynne, ett träd en ande. Ännu i vår tid lever frågan om var gränsen mellan växter och djur går, mellan vad som är dött och levande. Växande varelse rör sig mellan natur och kultur, struktur och figur.”

Konstverket är gjutet i aluminium, av 90% återvunnet material.

Konstnären Lisa Jonasson föddes 1978 i Stockholm och är utbildad på Kungliga Konsthögskolan. Hon är representerad på bland annat Moderna museet och Malmö konstmuseum.

Växande varelse är finansierad av Framtiden Byggutveckling AB genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Konstgestaltningen ägs och förvaltas av Familjebostäder.

Orädd resa

"Orädd resa" © Vanna Bowles/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Vanna Bowles.

Vanna Bowles Orädd resa består av tre verk som är utplacerade längs ett huvudstråk i området och på så sätt skapar en visuell förbindelse mellan bostadskvarteren.

Två av de tre skulpturerna står än så länge på plats, den tredje installeras 2024 när området är färdigbyggt.

I den öppnaste delen av gångstråket, med utsikt över vattnet och hamnen, står det första verket. Det är en uppmurad valvport, där insidan täckts av kakelplattor med illustrationer på. De föreställer människor som får fjädrar, gömmer sig bakom bladverk, tecknar löv på varandra eller vars fingrar blir grenar. Porten har murats enligt romersk teknik som gör att valvet bärs upp genom spänningen som bildas mellan stenarna.

Person täckt av murgröna

Det andra verket, en bronsskulptur, är placerad i en korsning mellan två stråk och föreställer en gående person som är täckt av murgröna med sirligt utformade blad. Skulpturen står direkt på marken, som om den går bland människorna på gatan.

Det tredje verket, som i dag endast finns som modell, kommer att byggas upp av murad tegelsten, likt en bit av en vägg eller ett arkitektoniskt fragment. I muren finns en nisch där det står en bronsskulptur föreställande en byst av en barnkropp med ett sparvhuvud. Här och var på muren sitter kakelplattor med olika motiv: en nattfjäril, en sovande fågel och ett barn med en höna i knät.

Talar till barn och unga

Det sistnämnda verket kommer att vara placerat nära förskolan. Barnen kommer att möta bysten i sin egen kroppshöjd, och verket inbjuder till att tas på, klättras upp på och sittas på.

Konstnären Vanna Bowles har berättat om verken:

”I mitt arbete har jag lagt vikt på att verken ska tala till människor i alla åldrar, men i synnerhet barn och unga. Jag ville göra något som väcker undran, som inbjuder till beröring och där människor kan känna igen sig, både fysiskt och mentalt.”

Orädd resa är finansierad av Älvstranden genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Mimi

Mimi © Peter Linde/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Peter Lindes skulpterade karaktärer kännetecknas ofta av en slags innerlighet och något hemlighetsfullt i sitt uttryck. Så också denna bronsskulptur placerad i Kyrkbyn på Hisingen.

Konstverket föreställer en ung flicka med ögonen halvt slutna. Hon blickar ner mot sina händer, där den vänstra handen ser ut att mjukt och försiktigt omfamna något som vilar i hennes andra hand. Ansiktet bär ett uttryck av förundran. Kanske håller flickan i ett litet djur?

Mimi är placerad på en röd granitsockel på en gräsyta bland bostadshusen i Kyrkbyn.

Skulptören Peter Linde föddes 1946 i Karlshamn och är ledamot i Konstakademin. Han har studerat vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och arbetar ofta med porträtt. Han har bland annat skapat skulpturen Ingo the Champ utanför Ullevi och Karin Boye vid Stadsbiblioteket.

Skulpturen ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon, Göteborg.

Ruska

© Anders Kappel/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

På seminariegatan utanför Campus Linné står en stor tångruska i brons, som ser ut att ha spolats upp på land och sedan stelnat i sin form.

Tången, som är skapad utifrån den så kallade blåstångens former, har ett mjukt, böljande uttryck som står i kontrast till materialets egentliga tyngd och hårdhet.

Skulpturen samspelar med betongsockeln genom att några av verkets delar ”rinner” över kanten och ett veck uppstår vid sockelns kant. Beroende varifrån man betraktar skulpturen uppstår nya rumsligheter och former.

På verkets undersida hänger en liten fiskliknande figur i en krok, skapad i rostfritt stål, silverblankt lysande mot bronsets ärggröna patinerade yta. Är det dagens fångst som hänger där?

Anders Kappel föddes 1956 och är utbildad på Konsthögskolan i Stockholm och på Künstlerhaus Bethanien i Berlin. Hans offentliga konstgestaltningar finns bland annat i Stockholm, Lund, Karlskrona, Simrishamn och i Wismar, Tyskland. Han är representerad på bland annat Moderna Museet, Malmö konstmuseum och Göteborgs konstmuseum.

Verket Ruska är inköpt av Statens Konstråd för Göteborgs universitet.

Ekosystem

"Ekosystem", Johannes Heldén, 2021. Foto: Jesper Jansson. Skulpturen har inte fått belysning än.

Johannes Heldéns konstgestaltning till Musikens hus blandar bildkonst med skulptur och ljus, och knyter samman utomhus och inomhus, natur och kultur.

I nischen ovanför entrén till kulturhuset Musikens hus, mot Karl Johansgatan, sitter en skulptur i aluminium målad med emaljfärg. Där syns växter och djur i muterade former, samtidigt som små detaljer knyter an till verksamheten inne på Musikens hus – är det en uppslagen bok mellan rötterna, en telesladd som skymtar i växtligheten?

I ett av fönstren bredvid entrén syns en ljusinstallation eller ”ljuslåda”. Även denna visar växtlighet och djurliv, och går i dialog med skulpturen ovanför entrén. På natten lyser ljusinstallationen upp fönstret. (Obs – installeras den 1 december)

Till verket hör också en dikt skriven av konstnären, som finns att läsa på verksskylten. Kanske är det ett slags byggnadens poetiska ekosystem som beskrivs – en bild av hur naturen blir en del av huset, i samklang med den kreativitet som pågår där, nu och i framtiden:

Återberättat av fåglar– – ljudet
av syrsor – – inomhus om natten
förändringen sker– – utan att du märker det
– – nedstigning– – genom molnen, genom
(upplysta regndroppar, takåsarnas fält,
trapphusets snöfall) framtida
minnen, mytologier– – av ljud– – ljus
burna av vinden

Tillkom genom Charles Felix Lindbergs donationsfond

Det var 2018 som ett förslag lades till Charles Felix Lindbergs donationsfond om att Musikens hus skulle få en konstgestaltning till sin entré med tema hållbarhet och kultur. Kommunfullmäktige antog motionen samma år. 2020 stod det klart att konstnären Johannes Heldén fick uppdraget, och gestaltningen blev klar under hösten 2021.

Konstnären, poeten och musikern Johannes Heldén föddes 1978 och växte upp i Katrineholm. Han är utbildad vid Valands konsthögskola i Göteborg. Hans verk rör sig ofta mellan olika konstnärliga genrer och material, allt från akvarell till algoritmbaserade installationer, och knyter an till teman som ekologi, artificiell intelligens och berättande.

Källan

© Gösta Sillén/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Under de varma årstiderna kan boende i området lyssna till det stilla porlandet av vatten från konstverket Källan vid Vårfrugatan i Kortedala.

Gösta Silléns konstverk består av tre lätt bearbetade naturstenar som står tätt tillsammans på ett runt och vagt skålformat fundament. I verket finns en inbyggd fontän. På stenarna sitter ett antal bladformer i brons, och från dem strilar vattnet ner, från blad till blad, innan det hamnar i fundamentets vattenspegel.

Verket är placerat på en stensatt rundad yta. Runtomkring finns sittbänkar som är fästa på en mur som löper runt platsen – här kan man sitta och njuta av det rogivande ljudet av porlande vatten under sommarhalvåret, när fontänen är på.

Gösta Sillén föddes 1935 i Brålanda, Dalsland och avled 2015 i Alingsås. Han utbildade sig på Slöjdföreningens skola i Göteborg. Han var i huvudsak verksam som skulptör och var huvudlärare i skulptur på Valands konstskola 1971-76. Sillén har utfört ett flertal offentliga konstgestaltningar. Han var gift med konstnären Ida Isaksson-Sillén.

Verket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon.

Aktivisten

"Aktivisten" © Johan Malmström/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Hampus Bovbjerg Grip.

Utanför Samhällsvetenskapliga biblioteket står Ingrid Segerstedt Wiberg, förkämpe för mänskliga rättigheter – rakryggad och med en fredsduva i handen.

2021 uppfördes två konstgestaltningar till minne av Ingrid Segerstedt Wiberg. Johan Malmströms skulptur Aktivisten avbildar Ingrid Segerstedt Wiberg som person, medan det andra verket, A. Karlsson Rixons I riktning mot ett annat Sverige: Tiden innan framtiden, går i dialog med hennes gärning. Längre ner på sidan kan du se en film där konstnärerna berättar om sina verk.

Ingrid Segerstedt Wiberg var en svensk journalist, politiker och förkämpe för mänskliga rättigheter. Hon levde 1911-2010 och hann med att både bli Sveriges första kvinnliga ledarskribent på Göteborgs-Posten, riksdagsledamot för Folkpartiet och ordförande i Svenska FN-förbundet. Hon var engagerad i frågor som fred, demokrati, jämställdhet och flyktingfrågor.

Rakryggad aktivist

I Johan Malmströms skulptur är Ingrid Segerstedt Wiberg avbildad klädd i kavaj, ståendes med rak hållning och ena armen utsträckt. I handen håller hon en fredsduva, en symbol för fred, kärlek och frihet. Hon står stadigt och rakryggad på marken, blicken är uppfordrande – ett uttryck som är tänkt att spegla hennes förhållningssätt som aktivist för mänskliga rättigheter.

Konstnären har berättat om verket:

”Jag vill att gestaltningen ska fungera som en hyllning till Ingrid Segerstedt Wibergs livsgärning, men även till alla dem, företrädesvis kvinnor, som genom solidarisk praktik, demonstrationer, skrivningar, civil olydnad – men ofta i det tysta – fortsätter hennes kamp för ett mänskligare och solidariskt samhälle.”

Skulpturen är gjord i brons, förutom fredsduvan som är gjuten av så kallat ”nordiskt guld”, en legering mellan koppar och aluminium.

Ingraverat budskap

På skulpturens sockel står en ingraverad text, som återger en något omarbetad version av artikel 1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

”Alla människor är födda fria och lika i rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

Konstnären Johan Malmström föddes 1963 och är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Som konstnär arbetar han med såväl måleri, skulptur, foto och video.

Konstgestaltningarna till minne av Ingrid Segerstedt Wiberg finansieras genom Charles Felix Lindbergs donationsfond och tillkommer på initiativ av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), där Segerstedt Wiberg själv under många år var ordförande för den svenska sektionen.

Konstnärerna berättar

Här kan du se en film där konstnärerna A. Karlsson Rixon och Johan Malmström berättar om sina verk till minne av Ingrid Segerstedt Wiberg.