Open call: konstgestaltning till stadsrummet runt Station Centralen

Här syns många byggnader breda ut sig, bland annat platinan, regionens hus, läppstiftet och det kommande östra stationshuset, som har grönska på taket.
Översikt över nordvästra centralenområdet. Bild: Krook & Tjäder.

Nu bjuder Göteborgs Stad in konstnärer och konstnärsgrupper att delta i upphandlingen för ett av Göteborgs genom tiderna största infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt: Västlänken. En ny konstgestaltning ska tillkomma i stadsrummet runt Station Centralen. Ansök senast 30 april 2023!

Yrkesverksamma konstnärer kan söka uppdraget att skapa en kontextspecifik, permanent konstgestaltning i stadsrummen runt Station Centralen i samband med att Västlänken byggs.

Bakgrund

Västlänken är ett av Göteborgs genom tiderna största infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt, som ska resultera i en ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg, där tre tågstationer (Haga, Korsvägen och Centralen) avlastar den befintliga Centralstationen.

I samband med att Västlänken byggs tillkommer en rad konstgestaltningar, både i anslutning till stationernas underjordiska plattformar och till de omkringliggande miljöerna ovan mark. Konsten ska bidra till att forma det offentliga rummet och stadsmiljöerna. Den här upphandlingen gäller konstgestaltning för stadsrummet runt den nya stationen Centralen.

All konst som produceras inom ramen för Västlänken utgår ifrån Västlänkens övergripande konstprogram Kronotopia, som presenterar den konstnärliga visionen för projektet. Namnet Kronotopia kommer från grekiskans Χρόνος [chrónos] – tid – och τόπος [tópos] – plats. Konstprogrammets tematik fokuserar på att genom ett platsspecifikt konstnärligt utforskande undersöka vår nutid, det förflutnas potential och möjliga framtida berättelser.

Läs mer om konsten i Västlänken och konstprogrammet Kronotopia på sidan Västlänken: Kronotopia.

Stationshuset har en klassisk gestaltning med fasad i tegel och flera stora valvformade entréer.
Visualisering av det nya stationshuset, sett från Hisingsbron. Bild: Reiulf Ramstad Arkitekter.

Plats och kontext

Området kring Göteborgs centralstation har en lång tradition som berättar om järnvägens och kommunikationsmiljöns tillkomst och utveckling under mer än 150 år. Den nuvarande stationsbyggnaden, som är byggd i nygotisk stil, stod klar redan 1858 och är en av landets äldsta.

Framför stationshuset ligger Drottningtorget, som kantas av påkostade och tidstypiska byggnader från 1800-talets slut och 1900-talets början.

Området som helhet är idag en knutpunkt för pendeltågstrafik, lokaltrafik och fjärrtåg, vilket inbegriper stora flöden av människor i stadsbilden.

Med Västlänken tillkommer en ny, underjordisk centralstation (Station Centralen) med fyra spår, strax nordväst om den befintliga tågstationen. Station Centralen ska trafikeras med genomgående pendel- och regionaltåg och får tre uppgångar. Utvecklingen av området innebär också en upprustning av Bergslagsparken, och det tillkommer även nya torg och en boulevard.

Mer information om platsens historia och framtida förutsättningar finns i bilagan ”Plats och situation Station Centralen” (finns att ladda ner i TendSign).

Det konstnärliga uppdraget

  • Uppdraget är att skapa en unik och självständig konstgestaltning med stor integritet.
  • Konsten ska vara en del av en helhetsgestaltning och inte upplevas som ett tillägg i en redan färdig struktur. De konstnärer som får ta fram idéförslag uppmanas därför att utifrån sina konstnärliga idéer hitta optimala placeringar för konsten.
  • Konstprogrammet Kronotopia belyser hur en modern stad, med alla dess rum och platser, succesivt byggts upp genom olika lager av underjordiska strukturer. I uppdraget för Centralen är grävandet som metafor särskilt intressant.
  • I projektet för Västlänken som helhet efterfrågas en sömlös upplevelse, där allt från golvnivåer till ledstråk och ytor mellan byggnader och plattformar ska hänga ihop. Samtidigt belyser konstprogrammet ”den synliga sömmen” som en poetisk plats, i bemärkelsen ”repa upp, sy om eller sy med en annan söm”. Detta är något som kan tas fasta på i konstgestaltningen.
  • Konstgestaltningen ska vara permanent, vilket här betyder att den beräknade livslängden ska vara minst 50 år.

Fullständig information om uppdraget finns i dokumentet ”Inbjudan till upphandling” (pdf). Dokumentet och samtliga bilagor finns att ladda ner i TendSign.

Om upphandlingen

Upphandlingen görs som en upphandling i två steg, vilket innebär att vi i ett första steg bjuder in yrkesverksamma konstnärer att lämna intresseanmälan. Sedan väljs tre konstnärer/konstnärsgrupper ut, som blir inbjudna att ta fram idéförslag till en konstgestaltning. Efter utvärdering av idéförslagen fattas beslut om vilken konstnär/konstnärsgrupp som får det slutgiltiga uppdraget.

Upphandlingsprocessen startar i mars 2023 och förväntas pågå till november 2023. Därefter sker en fördjupad skissfas där idéförslaget konkretiseras i samverkan med projektet. Konstgestaltningen ska vara färdigställd i slutet av 2026.

Konstgestaltningarna finansieras av enprocentregeln, som innebär att en procent av kostnaden i statliga, regionala och kommunala ny-, om- och tillbyggnadsprojekt går till konstgestaltning. Uppdragsgivare för konstgestaltningen till Station Centralen är exploateringsförvaltningen i Göteborgs Stad.

Ersättning

  • Du får ingen ersättning för att lämna in intresseanmälan.
  • De tre konstnärer eller konstnärsgrupper som utvecklar idéförslag får ersättning om 125 000 kronor exklusive moms vardera.
  • Den konstnär eller konstnärsgrupp som tilldelas konstgestaltningsuppdraget får en budget om 5 200 000 kronor exklusive moms för genomförandet.

Lämna intresseanmälan

Intresseanmälan ska lämnas elektroniskt genom Mercell TendSign. I TendSign finns fullständig information om vad som krävs för att göra intresseanmälan. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag att lämna intresseanmälan

Lämna intresseanmälan senast 30 april 2023.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som lämnar intresseanmälan ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via mail eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.

Sista dag att ställa frågor är 17 april 2023. Svaren publiceras senast 24 april 2023.