Open call: konstgestaltning till ny stadsdelspark i Södra Änggården

Vision från fågelperspektiv över Södra Änggården, där mycket skog och träd syns i anslutning till bostadsområden.
Visionsbild över Södra Änggården. Bild: Okidoki Arkitekter.

Konstnärer kan nu söka uppdraget för konstgestaltning till en ny stadsdelspark i Södra Änggården, med möjlighet att påverka både tematik och gestaltning av parken som helhet. Sök uppdraget senast 24 februari 2023.

Högsbo industriområde ska omvandlas till bostadsområdet Södra Änggården. I samband med det får konstnärer här en spännande möjlighet att i samverkan med landskapsarkitekt påverka utformningen av områdets nya stadsdelspark.

Om platsen

Högsbo industriområde är i en omvandlingsfas. Målet för området är att omvandla stadsdelen till en blandstad med bostäder, skola, handel, kontor och parker. Det betyder att området kommer att förändras mycket de kommande åren, med ny bebyggelse och uppemot 1900 nya bostäder. Den nya stadsdelen har namnet Södra Änggården.

Idag sträcker sig ett grönområde som en förlängning av naturreservatet Änggårdsbergen in i Högsbo industriområde. Grönområdet ska omvandlas till en stadsdelspark, som ska bidra till att stärka den naturnära känslan i det framtida Södra Änggården. Stadsdelsparken kommer till största del att bestå av kuperad naturmark och ska ge plats för vila, möten, lek och promenader för de boende i området.

Genom att anlita en konstnär som kan samverka med landskapsarkitekterna för parken är förhoppningen att konstnärens kompetens ska berika och bidra till stadsdelsparkens utformning i sin helhet.

Det konstnärliga uppdraget

  • Uppdraget är att skapa en platsspecifik konstgestaltning till stadsdelsparken i Södra Änggården, i samverkan med landskapsarkitekt. Konstnären som får uppdraget kommer starta sitt arbete samtidigt som den eller de landskapsarkitekter som anlitas för gestaltningen av stadsdelsparken.
  • I uppdraget ingår att tillsammans med landskapsarkitekterna föreslå en tematik för stadsdelsparken.
  • Den slutgiltiga konstgestaltningen kan både vara integrerad i övrig gestaltning av platsen och av mer fristående karaktär.
  • Hela stadsdelsparken är möjlig för konstgestaltning, även om olika delar ställer olika typer av krav på exempelvis hållbarhet och säkerhet.
  • Barnperspektivet ska beaktas men behöver inte vara huvudfokus.
  • Uppdraget sträcker sig mellan 2023 och 2026. Stadsdelsparken utformas i etapper, och vilken eller vilka delar av parken som konstgestaltningen ska ingå i påverkar när den kan installeras.
  • I upphandlingen ingår även en option, det vill säga en eventuell möjlighet att få ytterligare uppdrag för konstgestaltning, till en mindre park i samma område. Parken börjar byggas preliminärt 2028.

Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns i TendSign, där du lämnar anbud.

Ersättning

  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 1 800 000 kronor exklusive moms. I budgeten ingår ett skissarvode om 100 000 kronor exklusive moms. Du får ingen ersättning för att lämna anbud.
  • Om optionen aktiveras är konstnärens budget för konstgestaltning i den mindre parken 650 000 kronor.

Om upphandlingen

Upphandlingen görs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Konstnärer lämnar först in anbud för uppdraget. Processen för utvärderingen av anbuden innehåller sedan flera moment. Som en del i utvärderingen kallas tre till fem konstnärer till intervju. Intervjuer sker 8 och 9 mars 2023. Därefter tilldelas en konstnär det slutgiltiga uppdraget.

För att söka uppdraget behöver du vara yrkesverksam konstnär. Att vara yrkesverksam betyder i detta sammanhang att du ska ha konstnärlig högskoleutbildning om minst fem år, eller annan motsvarande merit.

Enprocentregeln

Konstgestaltningen finansieras av enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Uppdragsgivare för konstgestaltningen till stadsdelsparken är exploateringsförvaltningen i Göteborgs Stad.

Lämna anbud

Du lämnar in anbud via TendSign. Där ska du bland annat bifoga CV, en beskrivning av ditt konstnärskap, motivering till uppdraget och portfolio. I TendSign finns fullständig information om uppdraget, hur du lämnar anbud och hur utvärderingsprocessen går till.

För att kunna lämna anbud behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag för att lämna anbud

Lämna anbud senast 24 februari 2023, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som söker uppdraget ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.

Sista dagen att ställa frågor är 15 februari 2023. Svaren publiceras senast 17 februari 2023.