Open call: skissuppdrag för konstgestaltning till Avenyn

Drönarbild över Avenyn, där Götaplatsen skymtar längst upp i bild.
Avenyn från ovan. Foto: Alexander Ljungqvist.

Göteborgs paradgata ska rustas upp! Konstnärer kan nu söka uppdraget att ta fram en skiss för en ny konstgestaltning till Avenyn. Sök uppdraget senast 10 mars 2023.

Read this page in English

Nu finns en unik möjlighet för konstnärer att påverka en av landets mest välkända gator – Avenyn. Uppdraget innebär att ta fram ett skissförslag för en konstgestaltning som är integrerad i platsen, i samverkan med arkitekter och andra parter.

I upphandlingen ingår också en option, det vill säga en möjlighet till fortsatt uppdrag, för genomförande och produktion av konstgestaltningen.

Förhoppningen är att konsten kan tillföra ytterligare estetiska och konstnärliga värden till arkitekturen och platsen som helhet.

Om platsen

Kungsportsavenyen, i dagligt tal Avenyn, anlades mot slutet av 1800-talet som ett elegant promenadstråk, kantat av ståndsmässiga bostadshus och en allé som finns kvar än i dag.

Idag är gatan en av landets mest kända och här finns bland annat en mängd butiker, hotell, nattklubbar och restauranger med uteserveringar, vilket gör den välbesökt dygnet runt. Gatan trafikeras av såväl bilar som kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. Förutom göteborgarna själva besöker runt åtta miljoner turister om året Avenyn.

Nu pågår ett stadsutvecklingsprojekt där Avenyn och Götaplatsen ska rustas upp. Förhoppningen är att skapa möjlighet till olika typer av upplevelser för många målgrupper. Området ska bland annat klimatanpassas för att öka den biologiska mångfalden och gaturummet ska bli tryggt, tilltalande och tillgängligt med fler mötesplatser för rekreation.

År 2022 vann Nyréns arkitektkontor en projekttävling för Avenyn, med bidraget AveNy. Den konstnär som får i uppdrag att ta fram skissförslag för ny konstgestaltning till platsen ska arbeta i samverkan med Nyréns och övriga involverade parter.

Breda trottoarer avgränsas av en grönskande allé, som ramar in ett körfält för spårvagnar och bilar i mitten.
Visualisering av det vinnande gestaltningsförslaget AveNy. Bild: Nyréns arkitektkontor

Det konstnärliga uppdraget

 • Uppdraget är att ta fram ett skissförslag för en konstgestaltning till Avenyn, i samverkan med Nyréns arkitektkontor och andra involverade parter.
 • Det ingår i uppdraget att göra en analys av Avenyn utifrån ett konstnärligt perspektiv. Analysen behöver relatera till det större sammanhanget, så som platsens karaktär, värden och de aktiviteter som sker där.
 • Konstgestaltningen ska utgå från platsens och arkitekturens kontext och förutsättningar, och bidra till att skapa dynamiska och kvalitativa livsmiljöer.
 • Konstgestaltningen ska vara integrerad i övrig gestaltning av platsen, vilket kan innebära ingrepp eller nedslag på flera olika platser i gaturummet. Det ingår i uppdraget att föreslå var konstgestaltningen kan integreras.
 • Konstgestaltningen ska bjuda in till nya erfarenheter av platsen och öppna för oväntade tolkningar.
 • I upphandlingen ingår en option, det vill säga en möjlighet till fortsatt uppdrag, om att producera och genomföra konstgestaltningen. Om optionen aktiveras sträcker sig uppdraget preliminärt från 2024 till 2026.

Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns i TendSign, där du lämnar anbud.

Ersättning

 • Konstnärens budget för skissuppdraget är 200 000 kronor exklusive moms. Du får ingen ersättning för att lämna anbud.
 • Om optionen aktiveras är konstnärens budget för att producera konstgestaltningen 5 000 000 kronor exklusive moms.

Kvalifikationer

 • För att söka uppdraget behöver du vara yrkesverksam konstnär. Att vara yrkesverksam betyder i detta sammanhang att du ska ha konstnärlig högskoleutbildning om minst fem år, eller annan motsvarande merit.
 • Du har vana vid och intresse av att samverka med andra parter i dina projekt och processer. Det innebär att du behöver ha stark konstnärlig integritet för att både kunna samverka och föra dialog med de andra involverade parterna, och samtidigt stå fast vid ditt konstnärskap och uttryck.
 • Du har en förmåga att ta dig an större rumsliga sammanhang. Det är meriterande om du i ditt konstnärskap intresserar dig för alternativa sätt att betrakta våra byggda miljöer, genom att till exempel undersöka normer, dagliga handlingar eller beteendemönster i en stadsbild.
 • Du har god materialkännedom och förmåga att gestalta dina idéer genom material som passar för offentlig miljö.

Om upphandlingen

Upphandlingen görs som Öppet förfarande i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Konstnärer lämnar först in anbud för skissuppdraget. Utvärderingen av anbuden görs sedan i flera steg. Under processen kallas tre till fem konstnärer till intervjuer, som sker 27 och 28 mars 2023. Därefter tilldelas en konstnär uppdraget.

Enprocentregeln

Konstgestaltningen finansieras av enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Stadsutvecklingsprojektet för Avenyn och Götaplatsen finansieras både av Göteborgs Stad och privata fastighetsägare, där parterna tillsammans avsätter närmare två procent av byggkostnaden till konst. Uppdragsgivare för konstgestaltningen till Avenyn är stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Lämna anbud

Du lämnar in anbud via TendSign. Där ska du bland annat bifoga CV, en beskrivning av ditt konstnärskap, motivering till uppdraget och portfolio. I TendSign finns fullständig information om uppdraget, hur du lämnar anbud och hur utvärderingsprocessen går till.

För att kunna lämna anbud behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag för att lämna anbud

Lämna anbud senast 10 mars 2023, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som söker uppdraget ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar publiceras.

Sista dagen att ställa frågor är 28 februari 2023. Svaren publiceras senast 3 mars 2023.