Open call: konstgestaltning till Kustgatan 3, Majorna

Nu gör vi en upphandling av en konstgestaltning till fasaden på Kustgatan 3 i Majorna. Konstgestaltningen ska tematiskt knyta an till och synliggöra ambitionen för platsen idag: att skapa ett sammanhang där en kan leva hållbart och ansvarsfullt, med möjlighet till gemenskap över generationsgränser.

Yrkesverksamma konstnärer kan söka uppdraget att skapa en konstgestaltning till fasaden på Kustgatan 3 i Göteborg. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha dokumenterad avslutad konstnärlig examen motsvarande treårig högskoleutbildning, eller ha bedrivit dokumenterad professionell konstnärlig verksamhet under minst tre år.

Upphandlingen görs som urvalsupphandling, vilket innebär att den görs i två steg. Först bjuder vi in yrkesverksamma konstnärer att lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Sedan väljs tre konstnärer ut som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag till en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

Bakgrund

Platsen för fastigheten på Kustgatan 3 har en mångfacetterad historia, och de verksamheter som har legat här har på många sätt varit definierande för sin tid. På 1700-talet låg här Herrgården Bellevue, som var knuten till det intilliggande varvet och Ostindiska kompaniet. Under 1800-talet blev herrgården istället Hasselrothska skolan, i samband med att folkundervisningen började gälla i Sverige.

Den nuvarande fastigheten byggdes 1968 och har en tidstypisk sjöstensfasad. Huset hette då Hotell Klippan och var ett ungkarlshotell, där de boende till stor del var hemlösa hamnarbetare. I slutet av 80-talet omvandlades fastigheten till kontor och lägenheter.

Huset ägs idag av Familjebostäder, som nu genomför en större renovering och ombyggnad, präglad av en innovations- och klimatvision. Ambitionen är att Kustgatan 3 ska bli ett digitalt, hållbart och smart hus med gemensamhetslokaler för co-living-koncept.

Konstgestaltningen finansieras genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Beställare är Familjebostäder i Göteborg AB.

Uppdraget

  • Uppdraget är att skapa en permanent och kontextspecifik konstgestaltning till fasaden på Kustgatan 3 i Majorna, Göteborg.
  • Liksom de verksamheter som funnits på platsen tidigare har varit markörer för sin tid, ska konstgestaltningen tematiskt knyta an till och synliggöra det som utmärker platsen idag: ambitionen att skapa ett sammanhang där en kan leva hållbart och ansvarsfullt, med möjlighet till gemenskap över generationsgränser.
  • Det är meriterande för uppdraget om den sökande har ett intresse för ekologisk och/eller social hållbarhet och en vilja att arbeta medvetet med dessa frågor i produktionen av verket.

Ersättning

  • Skissarvode om 45 000 kronor exklusive moms betalas ut till tre utvalda konstnärer (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan).
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 1 200 000 kronor exklusive moms.

Lämna intresseanmälan

Intresseanmälan ska lämnas elektroniskt genom TendSign. I TendSign finns fullständig information om vad som krävs för att göra intresseanmälan. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna din intresseanmälan senast 17 september 2021, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som lämnar intresseanmälan ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via mail eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.