Open call: konstgestaltning till Engelbrektslänken

Visionsbild över Engelbrektslänken.

Nu har konstnärer möjlighet att skapa en konstgestaltning som en del av infrastrukturprojektet Engelbrektslänken i centrala Göteborg. Konstgestaltningen ska belysa staden som en del av naturen och naturens behov i staden.

Konstnärer kan söka uppdraget att skapa en konstgestaltning till infrastrukturprojektet Engelbrektslänken, som sträcker sig mellan Avenyn och Skånegatan. Konstnärens budget är en och en halv miljon kronor. Uppdraget är att skapa en konstgestaltning som berör frågor om biologisk mångfald och ekologi. Det finns möjlighet att arbeta fram en konstgestaltning som tar form genom flera sekvenser längs stråket på Engelbrektsgatan.

Om platsen

Engelbrektslänken är ett infrastrukturprojekt som syftar till att bygga ut spårvägsnätet så att det blir mer flexibelt och minskar störningskänsligheten för kollektivtrafiken. Länken sträcker sig mellan Avenyn och Skånegatan i centrala Göteborg, nära Heden. Det tillkommer också nya gång- och cykelbanor, och stadsrummet ska bli mer anpassat för människor att vistas i, för att på så sätt främja ett levande stadsliv.

Platsen för den tänkta konstgestaltningen är framför allt i Hedens kantzon, ett område som löper mellan Engelbrektsgatan och Heden. Kantzonen präglas främst av planteringar, gång- och cykelbana.

I närheten finns också idrottsplats, lekytor och förskola, vilket gör att många barn och unga rör sig på platsen.

Det konstnärliga uppdraget

  • Uppdraget är att skapa en konstgestaltning som är unik, platsspecifik och permanent. Den beräknade livslängden ska vara minst 20 år.
  • Konstgestaltningen ska belysa staden som en del av naturen, och naturens behov i staden. Konstgestaltningen bör på något sätt beröra frågor om biologisk mångfald och ekologi.
  • En önskan är att det finns en lekfullhet i konstgestaltningen, där mötet med konsten lockar fram fantasin och viljan att utforska, och att proportioner och formspråk kan tilltala såväl barn som vuxna.
  • Det finns möjlighet att arbeta med en konstgestaltning som är uppdelad i flera sekvenser längs stråket på Engelbrektsgatan.
  • Konstgestaltningen ska vara klar och installerad i slutet av 2024. Tidplanen är preliminär.

Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns i TendSign, där du lämnar intresseanmälan.

Ersättning

  • Tre utvalda konstnärer får ett skissarvode om 45 000 kronor exklusive moms (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan).
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 1 500 000 kronor exklusive moms.

Om upphandlingen

Upphandlingen görs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett första steg kan yrkesverksamma konstnärer lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Sedan väljer en jury ut tre konstnärer som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag till en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

För att söka uppdraget behöver du vara yrkesverksam konstnär. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha konstnärlig högskoleutbildning, eller annan motsvarande merit.

Enprocentregeln

Konstgestaltningen finansieras av enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Uppdragsgivare för konstgestaltningen till Engelbrektslänken är trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar in intresseanmälan via TendSign. Där finns fullständig information om uppdraget och hur du gör. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna in din intresseanmälan senast 21 september 2022, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som söker uppdraget ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.

Sista dagen att ställa frågor är 12 september. Svaren publiceras senast 14 september.