Open call: konstgestaltning till Litteraturgatan

Översiktsbild, Litteraturgatan. Bild: Okidoki Arkitekter.

I samband med att Litteraturgatan i Backa omvandlas har konstnärer en unik möjlighet att skapa en konstgestaltning i flera delar, som sprider ut sig över området och binder ihop det nya med det gamla.

Nu kan konstnärer anmäla sitt intresse för att skapa en konstgestaltning till området Backa i Göteborg. Projektet är stort, med en budget för konstnären på fyra miljoner kronor. Uppdraget är att skapa en konstgestaltning i flera delar, som binder ihop de nybyggda kvarteren längs Litteraturgatan med det angränsande miljonprogramsområdet Backa Röd. Som konstnär har du stor frihet i uppdraget både vad gäller material, uttryck och placeringar av konsten.

Om platsen

Backa Röd är ett hyreshusområde beläget i stadsdelen Backa på Hisingen och sträcker sig längs Litteraturgatan. De flesta befintliga husen är byggda som en del av miljonprogrammet på 60- och 70-talet. Området präglas av många öppna gröna ytor, plats för lek och odling samt möjlighet till skogspromenader längs Skårsberget, ett naturområde med ett rikt djur- och växtliv.

Bostads AB Poseidon bygger nu nya bostadskvarter längs Litteraturgatans norra sida, som sträcker sig från Värdens park vid Wadköpingsgatan mot Selma Lagerlöfs torg. Litteraturgatan ska även omvandlas till stadsgata som är anpassad för gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik.

Det konstnärliga uppdraget

  • Uppdraget är att skapa en konstgestaltning för platsen som är unik, kontextspecifik och permanent. Den beräknade livslängden ska vara minst 20 år.
  • Konstgestaltningen ska bestå av flera väl sammansatta verk som tillsammans binder ihop de nybyggda kvarteren längs Litteraturgatan med det äldre bostadsbeståndet i angränsande Backa Röd, vilket kan skapa en känsla av något gemensamt.
  • Konstgestaltningens olika delar kan vara både större och mindre ingrepp i olika material och uttryck. Det finns möjlighet att arbeta integrerat i markbeläggning, på fasader och markyta. De konstnärer som får skissuppdrag jobbar fram förslag på möjliga placeringar tillsammans med uppdragsgivaren. Hela området kring Litteraturgatan och Backa Röd är potentiellt möjligt att använda.
  • Inriktningen för uppdraget är att gestalta samband. I en samtid där vi söker efter social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är vikten av att se och gestalta samband helt avgörande; att i tanken röra sig mellan makro och mikro, det globala och lokala, det gamla och det nya och samtidigt förstå hur allt hänger ihop. I uppdraget ingår det att på ett öppet och fritt sätt utveckla tankar, idéer och frågeställningar kring hållbarhet, sammanflätning, sammanbindning, förtätning, samt mentala och fysiska avstånd och hinder.
  • Konstgestaltningen ska vara klar och installerad hösten 2025. Tidplanen är preliminär.

Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns i TendSign, där du lämnar intresseanmälan.

Ersättning

  • Tre utvalda konstnärer får ett skissarvode om 70 000 kronor exklusive moms (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan).
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 4 000 000 kronor exklusive moms.

Om upphandlingen

Upphandlingen görs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett första steg kan yrkesverksamma konstnärer lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Sedan väljer en jury ut tre konstnärer som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag till en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

För att söka uppdraget behöver du vara yrkesverksam konstnär. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha konstnärlig högskoleutbildning, eller annan motsvarande merit.

Enprocentregeln

Konstgestaltningen finansieras av enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Uppdragsgivare för konstgestaltningen på Litteraturgatan är Bostads AB Poseidon.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar in intresseanmälan via TendSign. Där finns fullständig information om uppdraget och hur du gör. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna in din intresseanmälan senast 16 september 2022, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som söker uppdraget ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Du måste ställa dina frågor direkt i TendSign, där vi sedan publicerar alla inkomna frågor och svar, samt eventuella kompletteringar och ändringar.

Sista dagen att ställa frågor är 7 september. Svaren publiceras senast 9 september.