Open call: konstgestaltning till Beväringsgatan, Kviberg

Beväringsgatan, Kviberg. Visualisering: Tengboms arkitektkontor.

Nu gör vi en upphandling av en konstgestaltning till ett nytt bostadskvarter vid Beväringsgatan i Kviberg. Konstgestaltningen ska arbeta med rumslighet och tematiskt knyta an till möten och mötesplatser.

Yrkesverksamma konstnärer kan söka uppdraget att skapa en konstgestaltning till Beväringsgatan 1 Göteborg. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha en konstnärlig högskoleutbildning eller annan motsvarande merit.

Upphandlingen görs som urvalsupphandling, vilket innebär att den görs i två steg. Först bjuder vi in yrkesverksamma konstnärer att lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Sedan väljs tre konstnärer ut som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag till en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

Bakgrund

Konstgestaltningen finansieras genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Beställare är Bostads AB Poseidon, som nu bygger ett nytt hyreshus vid Beväringsgatan i Kviberg.

Hyreshuset har en L-form med sluttande tak åt söder. Husets lutning går från 5–17 våningsplan och det inrymmer 250 lägenheter. Detaljplanen för det nya huset har tydliga hållbarhetsmål exempelvis genom att huset har solcellspaneler på taket. Fastigheten blir ett nytillskott till den befintliga funktionalistiska bebyggelsen i Kviberg.

Uppdraget

  • Uppdraget är att skapa en unik, permanent och platsspecifik konstgestaltning vid Beväringsgatan 1 i Kviberg, Göteborg.
  • Tematiken för konstgestaltningen är ”möten” eller ”mötesplats”. Detta kan tolkas på flera olika sätt. Det kan till exempel handla om möten mellan människor, mellan olika material i konsten och mellan konsten och människor. Möjligheten att interagera med konsten på platsen är eftersträvansvärt.
  • Det konstnärskap som upphandlas för uppdraget bör ha en förmåga att arbeta med rumslighet, antingen materiellt eller idéburet. I uppdraget ingår att konstnären förhåller sig till platsens specifika karaktär i form av dess arkitektur, historia och folkliv.
  • Det finns flera möjliga placeringar för konsten, både utomhus i anslutning till det nya huset och det äldre intilliggande Kvibergshuset, och inomhus i anslutning till tre av det nya husets entréer. Konstnären har möjlighet att föreslå en eller flera platser.

Ersättning

  • Skissarvode om 45 000 kronor exklusive moms betalas ut till tre utvalda konstnärer (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan).
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 1 100 000 kronor exklusive moms.

Lämna intresseanmälan

Intresseanmälan ska lämnas elektroniskt genom Mercell TendSign. I TendSign finns fullständig information om vad som krävs för att göra intresseanmälan. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna din intresseanmälan senast 20 januari 2022, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som lämnar intresseanmälan ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.

23 december – 7 januari kan vi inte besvara några frågor. Det går bra att skicka frågor under denna period men de kommer att besvaras först från och med 10 januari 2022.