Tre frågor till Chiara Bugatti

Bild från processen för "Dreamers – Glacial Bodies" av Chiara Bugatti. Foto: Chiara Bugatti.

Konstnären Chiara Bugatti har skapat konstgestaltningen ”Dreamers – Glacial Bodies” till Slottsskogens nya ishall.

De senaste åren har Göteborgs Stad fokuserat på att förbättra eller ersätta befintliga isanläggningar i staden. En av dem är Slottskogsrinken som revs 2022 och nu har ersatts av en ny modern ishall som är anpassad för konståkning, teamåkning, ishockey och parasporter på is. I samband med det har konstnären Chiara Bugatti tagit fram en konstgestaltning för platsen.

Berätta om din konstgestaltning – vad har du skapat?

– Dreamers – Glacial Bodies består av ett 20-tal avgjutningar i putsad aluminium och ett ljusverk. I gestaltningen möts det organiska med det iscensatta. Ur marken utanför rinken kliver glimrande fragment av en gnejsmiljö, som gömmer sig inuti kullens kärna. Inomhus, i entréhallen, svävar stenliknande skulpturer i en fryst rörelse, som om de vore fångade inuti en glaciär eller i en moränbädd. Vid dess sida framstår ett slags ljussken, en återkommande iscensatt reflektion av en vattenyta, som påminner om skuggspelet som ofta skapas under broar när solen träffar flodens flytande yta.

Vilka teman eller frågor är centrala i konstverket?

– Drömmar och fantasi driver oss framåt, inom idrotten såväl som i livet, och hjälper oss att föreställa oss hur framtiden skulle kunna vara annorlunda. Man skulle kunna säga att isen fungerar som en tidsmaskin som kopplar oss till en djupare geologisk tid. I fryst tillstånd sätts både tillväxt- och nedbrytningsprocesser på paus och allting får möjlighet att vara oövervinnerligt. Varaktighet och beständighet kontra förgänglighet, förflyttning och bräcklighet är dualiteter som jag undersöker i mitt arbete och som dyker upp även när man tänker på isens fragila tillstånd på jorden. Med startpunkt i platsens egna berättelser och materialitet vill jag reflektera över dessa frågor och sätta idrottarnas och förbipasserandes kroppar och rörelse i relation till en större cykel.

Vad är viktigt för dig i relationen mellan din konst och människorna som möter den?

– Jag arbetar ofta med att iscensätta små överraskningar för betraktarna, subtila förskjutningar av verkligheten som senare kan utlösa ett aktivt sökande i omgivningen och förstärka dess befintliga identitet och värde. Jag lägger vikt vid det som noteras vid första anblicken, det som kan upptäckas eller avslöjas efteråt, det som kan beröras och inte beröras, det som lätt kan gå obemärkt förbi. Ett möte handlar lika mycket om plats som om tid, förväntningar och överraskningar. Dessa sekvenser har blivit till viktiga referenspunkter för mitt arbete.

Fastighetsbolaget Higab har beställt konstgestaltningen och Göteborg Konst har lett processen. Konstgestaltningen finansieras av enprocentregeln, som innebär att när Göteborgs Stads bolag och förvaltningar gör nyinvesteringar i byggprojekt ska de avsätta en procent av investeringen till konst.