Open call: sex konst­gestaltningar till parkeringshus på nya Masthuggskajen

Bilden visar en visualiseringsbild av Parkeringshuset Masthugget Väst.
Visualiseringsbild: Vilborg Arkitekter.

Nu gör vi en upphandling av sex konstgestaltningar till Parkeringshus Masthugget Väst, som tematiskt ska knyta an till olika sinnesintryck. Alla konstnärliga inriktningar är välkomna att söka.

Nu tar vi emot anbud från yrkesverksamma konstnärer för sex konstgestaltningar till ett nytt parkeringshus på Masthuggskajen.

Uppdragsgivare är Göteborgs Stads Parkering AB. Det nya parkeringshuset, som kallas Masthugget Väst, byggs som en del i utvecklingen av Masthuggskajen och beräknas vara färdigt 2023. Det nio våningar höga parkeringshuset ska förutom 700 parkeringsplatser även inrymma en gymnastiksal, kontorslokaler, en restaurangdel av marknadskaraktär, takterrass och utrymmen för kulturverksamheter.

Upphandlingen består av sex platsspecifika konstgestaltningar till olika platser i anslutning till parkeringshuset. Tematiskt ska konstgestaltningarna knyta an till tematiken luft, ljud och ljus, och bidra till att skapa oväntade sinnliga upplevelser för besökarna.

Konstgestaltningarna finansieras genom enprocentregeln, som innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Om upphandlingen

Upphandlingen sker genom så kallat ”förenklat förfarande”, vilket innebär att intresserade konstnärer lämnar anbud direkt. En sakkunnig samrådsgrupp väljer ut sex konstnärer bland de inkomna anbuden som får varsitt uppdrag. De konstnärer som tilldelas uppdragen utformar sedan ett gestaltningsförslag i nära samarbete med sakkunnig konstkonsult och processledare och arkitekt i projektet. När samrådsgruppen godkänt förslagen påbörjas produktion av gestaltningarna.

Om uppdraget

  • Varje konstnär som tilldelas ett uppdrag får en budget om 575 000 kronor exklusive moms för sin konstgestaltning. I den ingår arvode för framarbetat gestaltningsförslag om 50 000 kronor.
  • Tematiskt ska konstgestaltningarna på något sätt förhålla sig till idén om sinnesförnimmelser genom luft, ljud och ljus. I sin helhet eftersträvar projektet med konstgestaltning för Parkeringshuset Masthugget Väst att fler sinnen än synen aktiveras.
  • Konstnärer kan lämna anbud oberoende av konstnärlig inriktning. Både konstnärskap bundna till konkreta material som måleri, skulptur, fotografi, textil etc., likväl som text- och idéburna eller socialt orienterade konstnärskap är välkomna med sina anbud.
  • Konstgestaltningarna planeras vara spridda över flera platser i parkeringshuset, både på insidan och utsidan. Platser/områden/ytor föreslås och beslutas i samråd med respektive konstnär utifrån dennes metoder och material.

Lämna anbud

För att lämna anbud behöver du vara yrkesverksam konstnär, vilket i detta sammanhang betyder att du ska ha dokumenterad avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller ha drivit dokumenterad kvalificerad konstnärlig verksamhet.

Anbudet ska skickas elektroniskt genom Visma TendSign. För att kunna lämna anbud behöver du skapa ett användarkonto och logga in. Du skapar ditt konto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Lämna ditt anbud senast 2020-09-22.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som lämnar anbud ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via mail eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i Visma TendSign där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.