Open call: konstgestaltning till Sjöfartsmuseet Akvariet

Visualisering, Sjöfartsmuseet Akvariet efter ombyggnation. Bild: GAJD Arkitekter.

Nu gör vi en upphandling av en permanent konstgestaltning framför nya entrén till Sjöfartsmuseet Akvariet. Konstgestaltningen ska knyta an till temat Antropocen – ”människans tidsålder”, som belyser hur mänsklig verksamhet har kommit att bli en naturkraft som skapar förändringar i jordens ekosystem.

Nu tar vi emot intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer för ett uppdrag som gäller en konstgestaltning för ytan framför den nya entrén till Sjöfartsmuseet Akvariet, vid Stigbergstorget. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha dokumenterad avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller ha bedrivit dokumenterad kvalificerad konstnärlig verksamhet.

Upphandlingen görs som urvalsupphandling, vilket innebär att den görs i två steg. Först bjuder vi in yrkesverksamma konstnärer att lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Därefter väljs tre konstnärer ut som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag till en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

Bakgrund

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade 2013 att Sjöfartsmuseet skulle genomgå en omfattande om- och tillbyggnation. Visionen för om- och tillbyggnationen är att skapa en entré som vänder sig mot folklivet på Karl Johansgatan, att skapa tillgänglighet och öppenhet samt en standardhöjning för förbättrat publikflöde och en bättre arbetsmiljö för personalen. Ombyggnationen planeras vara klar år 2022.

Konstgestaltningen finansieras genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Beställare av konstgestaltningen är Higab AB.

Ersättning

  • Skissarvode om 50 000 kronor exklusive moms kommer att betalas ut till tre utvalda konstnärer (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan)
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 650 00 kronor exklusive moms.

Uppdraget

  • Uppdraget går ut på att skapa en unik, platsspecifik konstgestaltning för ytan utanför entrén till Sjöfartsmuseet Akvariet.
  • Konstgestaltningen ska tas fram utifrån platsen och dess sammanhang. Ordet plats ska inte bara tolkas som den fysiska platsen, utan inbegriper även det sociala, historiska och politiska.
  • Konstgestaltningen ska fungera över tid och på ett eller annat sätt bli ett bestående element på platsen.
  • Tematiskt ska konstgestaltningen knyta an till mötet mellan natur och kultur, och den geologiska tidsåldern Antropocen. Antropocen betyder ”människans tidsålder” och pekar på hur människans påverkan på världen kommit att bli en dominerande naturkraft som skapar förändringar i jordens ekosystem.
  • Konstgestaltningen får gärna inbjuda till interaktion och vara utförd i taktila material som är intressanta att se på, röra vid och vistas runt.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna din intresseanmälan senast 15 februari 2021, klockan 23:59.

Lämna intresseanmälan via Visma TendSign

Intresseanmälan ska lämnas elektroniskt genom Visma TendSign. I Visma TendSign finns fullständig information om vad som krävs för att göra intresseanmälan. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som lämnar intresseanmälan ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via mail eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i Visma TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.