Open call: konstgestaltning till Märlspiksgatan, Majorna

Konstgestaltningen ska placeras på bergsknallen vid Märlspiksgatan.

Konstnärer kan nu söka uppdraget att skapa en konstgestaltning som består av ett eller flera tredimensionella objekt, utifrån temat ”återblick/framåtblick”.

“Livet kan bara förstås baklänges, men det måste levas framlänges”. Så lär den existentiella filosofen Kirkegaard ha sagt. Konstnärer har nu möjlighet att gestalta andemeningen i det citatet, för en konstgestaltning till Märlspiksgatan på Gråberget i Majorna, Göteborg.

Om platsen

Märlspiksgatan ligger på Gråberget, en lite avskärmad del av stadsdelen Majorna i Göteborg. Gråberget har historiskt varit mycket glesbyggt, där de södra delarna i princip var obebyggda fram till 1950-talet. Det var också då som de befintliga husen på Märlspiksgatan byggdes.

Idag kan Gråberget fortfarande betraktas som ett självständigt, lite avskärmat bostadsområde uppe på berget, omgärdat av varierande växtlighet mellan husen. Den tydliga avgränsningen som platsen har utåt är det som ger Gråberget sin specifika karaktär och kanske även identitet.

Det pågår en förtätning i området och den äldre bostadsbebyggelsen är idag uppblandad med nybyggnation. Husen på Märlspiksgatan ska rustas upp och bland annat återfå sin ursprungliga färgskala.

Den nya konstgestaltningen ska placeras på en bergsknalle som är belägen vid en stentrappa som leder upp till Märlspiksgatan. Det går också att placera ytterligare en del av konstgestaltningen på en gavelfasad som vetter mot bergsknallen.

Det konstnärliga uppdraget

  • Uppdraget är att skapa en konstgestaltning som är unik, platsspecifik och permanent. Den beräknade livslängden ska vara minst 20 år.
  • Ledord för uppdraget är ”återblick/framåtblick”. Samtidigt som orden står i motsatsförhållande till varandra, kan de också ses som två sidor av samma mynt, där det ena förutsätter det andra i ett cirkulärt flöde. Den existentiella filosofen Kirkegaard lär ha sagt att “Livet kan bara förstås baklänges, men det måste levas framlänges”. Utgångspunkt för konstgestaltningen till Märlspiksgatan är att fånga andemeningen i det citatet.
  • Konstgestaltningen ska bestå av ett eller flera tredimensionella objekt som ska placeras på bergsknallen vid Märlspiksgatan. Det är också möjligt att placera ytterligare en del av konstgestaltningen på den intilliggande gavelfasaden.
  • I projektets förstudie samlades information in från de boende i området, för att skapa en bredare förståelse av platsen. De tre konstnärer som väljs ut att ta fram varsin skiss förväntas ta del av det insamlade materialet.
  • Konstgestaltningen ska vara klar och installerad i början av 2024. Tidplanen är preliminär.

Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns i TendSign, där du lämnar din intresseanmälan.

Ersättning

  • Tre utvalda konstnärer får ett skissarvode om 45 000 kronor exklusive moms (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan).
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 780 000 kronor exklusive moms.

Om upphandlingen

Upphandlingen görs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett första steg kan yrkesverksamma konstnärer lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Sedan väljer en jury ut tre konstnärer som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag till en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

För att söka uppdraget behöver du vara yrkesverksam konstnär. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha konstnärlig högskoleutbildning, eller annan motsvarande merit.

Enprocentregeln

Konstgestaltningen finansieras av enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Uppdragsgivare för konstgestaltningen till Märlspiksgatan är Familjebostäder i Göteborg AB.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar in intresseanmälan via TendSign. Där finns fullständig information om uppdraget och hur du gör. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna in din intresseanmälan senast 6 oktober 2022, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som söker uppdraget ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.

Sista dagen att ställa frågor är 28 september. Svaren publiceras senast 30 september.