Open call: konstgestaltning till Fjällbo park

Fjällbo park. Foto: Familjebostäder.

Nu gör vi en upphandling av en permanent konstgestaltning till en ny skogsträdgård i bostadsområdet Fjällbo park. Konstgestaltningen ska ta sin utgångspunkt i aspekter som cirkulära förlopp, ekosystem, hållbarhet och permakultur, och förstärka de kvaliteter och naturvärden som området har.

Nu tar vi emot intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer för ett uppdrag som gäller en konstgestaltning för en skogsträdgård i Fjällbo park. Med yrkesverksam menas att du ska ha dokumenterad avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller ha bedrivit dokumenterad kvalificerad konstnärlig verksamhet.

Upphandlingen görs som urvalsupphandling, vilket innebär att den görs i två steg. Först bjuder vi in yrkesverksamma konstnärer att lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Sedan väljs tre konstnärer ut som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag till en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

Bakgrund

Fjällbo Park är ett kulturskyddat bostadsområde i Utby, Göteborg. Strax intill ligger naturområdet Bergsjön och Fjällbo ängar. Nu bygger Familjebostäder tre hus med 75 lägenheter i området, som beräknas stå klara 2023. Egnahemsbolaget bygger samtidigt 95 bostadsrätter.

I samband med tillbyggnaden anläggs en skogsträdgård på en av grönytorna i området, som också kommer bli platsen för konstgestaltningen.

Skogsträdgården i Fjällbo park ska fungera som en mötesplats och plats för rekreation, lek och odling. Platsen kommer att ha en föränderlig karaktär i relation till årstider, växtlighet och till hur de boende själva vill påverka och använda platsen. Strax ovanför skogsträdgården finns höga södervända klippor som magasinerar solvärme, vilket skapar ett mikroklimat som gynnar ett unikt växt- och djurliv.

Konstgestaltningen finansieras genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Beställare är Familjebostäder AB.

Uppdraget

  • Uppdraget är att skapa en unik, platsspecifik och permanent konstgestaltning i eller i anslutning till den planerade skogsträdgården i Fjällbo park.
  • Konstgestaltningen ska ta sin utgångspunkt i aspekter som cirkulära förlopp, ekosystem, hållbarhet, permakultur, närvaro och dialog, och synliggöra och förstärka de kvaliteter och naturvärden som området har.
  • En annan möjlig aspekt för konsten är att knyta an till områdets historia och arkitektur.
  • Konstnärskap som i sin praktik har engagemang i de frågor som projektet med skogsträdgården inrymmer är meriterande för uppdraget. Det kan exempelvis handla om odling, ekologi och sociala processer. Det är också meriterande om konstgestaltningen kan tillföra pedagogiska värden till platsen.

Ersättning

  • Skissarvode om 45 000 kronor exklusive moms betalas ut till tre utvalda konstnärer (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan).
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 765 000 kronor exklusive moms.

Lämna intresseanmälan via TendSign

Intresseanmälan ska lämnas elektroniskt genom TendSign. I TendSign finns fullständig information om vad som krävs för att göra intresseanmälan. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna din intresseanmälan senast 14 juni 2021, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som lämnar intresseanmälan ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via mail eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.