Open call: konstgestaltningar till stadsrummen runt Station Haga och Station Korsvägen

Visualisering av det framtida Korsvägen, White arkitekter (2017). © Stadsbyggnadskontoret

Nu bjuder Göteborgs Stad in konstnärer och konstnärsgrupper att delta i den internationella urvalsupphandlingen för ett av Göteborgs genom tiderna största infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt: Västlänken. Två nya konstgestaltningar ska tillkomma i stadsrummen runt Station Haga och Station Korsvägen.

Read this page in English

Yrkesverksamma konstnärer kan söka uppdraget att skapa platsspecifika, permanenta konstgestaltningar i stadsrummen runt Station Haga och Station Korsvägen i samband med att Västlänken byggs. Ansökningsperioden är 20 september – 20 oktober 2021.

Bakgrund

Västlänken är ett av Göteborgs genom tiderna största infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt, som ska resultera i en ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg, där tre tågstationer (Haga, Korsvägen och Centralen) avlastar den befintliga Centralstationen.

I samband med att Västlänken byggs tillkommer en rad konstgestaltningar, både i anslutning till stationernas underjordiska plattformar och till de omkringliggande miljöerna ovan mark. Konsten ska bidra till att forma det offentliga rummet och stadsmiljöerna. Den här upphandlingen gäller konstgestaltningar för stadsrummen runt de nya stationerna Haga och Korsvägen.

All konst som produceras inom ramen för Västlänken utgår ifrån Västlänkens övergripande konstprogram Kronotopia, som presenterar den konstnärliga visionen för projektet.

Konstgestaltningarna finansieras av enprocentregeln, som innebär att en procent av kostnaden i statliga, regionala och kommunala ny-, om- och tillbyggnadsprojekt går till konstgestaltning.

Läs mer om konsten i Västlänken och konstprogrammet Kronotopia på sidan Västlänken: Kronotopia.

Uppdragen

Upphandlingen gäller två konstgestaltningar, en för stadsrummet runt Station Haga och en för stadsrummet runt Station Korsvägen. En intresseanmälan gäller initialt för båda konstgestaltningarna, men uppdragen kommer i slutändan att tillfalla två olika konstnärer/konstnärsgrupper, en för varje plats.

Uppdraget till konstnärer och konstnärsgrupper är att skapa en unik och självständig konstgestaltning med stor integritet. Konstgestaltningen ska kunna frambringa en direkt upplevelse utan att präglas av det illustrativa eller dekorativa. Visionär bärkraft genom komplexitet och flerdimensionalitet, både till innehåll och visuellt uttryck, är i fokus för uppdraget.

Konsten ska vara en del av en helhetsgestaltning och inte upplevas som ett tillägg i en redan färdig struktur. Konstnärer uppmanas därför att utifrån sina konstnärliga idéer hitta optimala placeringar samt föreslå strategier för hur konsten på bästa sätt kan integreras i stadsrummet så att oförutsedda kvalitéer kan komma till uttryck.

Konstgestaltningen ska vara av permanent karaktär. Med en permanent konstgestaltning åsyftas ett konstverk vars beräknade materiella livslängd överstiger 50 år.

Fullständig information om uppdraget finns i dokumentet ”Inbjudan till urvalsupphandling” (pdf). Dokumentet och samtliga bilagor finns att ladda ner i TendSign (se nedan).

Platserna

Station Haga ligger i skärningspunkten mellan tre kulturhistoriskt viktiga stadsdelar i Göteborg: Vallgraven, Haga och Vasastaden. Stationen blir i denna miljö ett helt nytt inslag som möjliggör utökade kopplingar mellan stadsdelarna. Området kännetecknas av en rik blandning av bostäder, arbetsplatser, utbildningsinstitutioner samt kommersiella verksamheter. Här finns även stora parkytor med höga natur- och kulturvärden samt sociala värden.

Arkitekturmodell av station Haga. ©Gottlieb Paludan Architects och ÅF Infrastructure.

Station Korsvägen uppförs under en knutpunkt av både kollektivtrafik och persontrafik, cyklister och gående. Ett pulserande centrum omgivet av några av Göteborgs främsta landmärken så som Svenska Mässan och nöjesparken Liseberg, med ett konstant flöde som oavbrutet fyller platsen med liv, rörelse och olika former av mänskliga uttryck. Platsen har sedan 1700-talet varit en betydelsefull vägkorsning mellan Södra vägen och Örgrytevägen, två viktiga in- och utfarter till staden.

Mer information om platsernas historia och framtida förutsättningar finns i bilagan ”Haga och Korsvägen som plats och situation” (finns att ladda ner i TendSign).

Om upphandlingen

Upphandlingen görs som urvalsupphandling, vilket innebär att vi i ett första steg bjuder in yrkesverksamma konstnärer att lämna intresseanmälan. Sedan väljs sex konstnärer/konstnärsgrupper ut, som blir inbjudna att ta fram idéförslag till en konstgestaltning. Tre konstnärer tar fram idéförslag för Station Haga och tre för Station Korsvägen. Efter utvärdering av idéförslagen fattas beslut om vilka två konstnärer/konstnärsgrupper som får de slutgiltiga uppdragen.

Upphandlingsprocessen startar i september 2021 och planeras pågå till juni 2022. Därefter sker detaljplaneringen och arbetet med att genomföra konstgestaltningen fram till 2026 då Västlänken i sin helhet ska stå klart.

Ersättning

  • För intresseanmälan utgår ingen ersättning.
  • De sex konstnärskap som utvecklar idéförslag får ersättning om 126 500 kronor exklusive moms vardera.
  • De två konstnärskap som tilldelas konstgestaltningsuppdrag får en budget om 5 500 000 kronor exklusive moms vardera för genomförandet.

Lämna intresseanmälan

Intresseanmälan ska lämnas elektroniskt genom Mercell TendSign. I TendSign finns fullständig information om vad som krävs för att göra intresseanmälan. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

En och samma intresseanmälan gäller för både Station Haga och Station Korsvägen.

Till upphandlingen på TendSign.

Sista dag för intresseanmälan

Intresseanmälan kan lämnas från och med 20 september 2021 fram till 20 oktober 2021 (senast 23:59, lokal tid CEST).

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som lämnar intresseanmälan ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via mail eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.