Queer kamp och gemenskap i fokus för nytt konstprojekt

En regnbåge ligger över en bild på Göteborg, där det står "Mitt Queera Göteborg". Bredvid en porträttbild på Sam Hultin.
Mitt Queera Göteborg är ett projekt av konstnären Sam Hultin. Foto: Miki Anagrius.

Konstnären Sam Hultin har under 2020 samlat in berättelser från hbtqi+personer i Göteborg, som kommer att presenteras som en karta med audioguide och en stadsvandring. Projektet heter Mitt Queera Göteborg och är en del av förstudien till det hbtqi+monument som ska uppföras i staden.

I projektet Mitt Queera Göteborg samlar konstnären Sam Hultin, genom workshops och intervjuer, in berättelser om platser som på olika sätt varit viktiga för hbtqi+personer i Göteborg.

– Syftet med projektet är att, utifrån deltagarnas personliga erfarenheter, presentera delar av hur queer kamp och gemenskap sett ut under de senaste 50 åren i Göteborg, säger Sam Hultin.

Mitt queera Göteborg är en del av förstudien till det hbtqi+monument som ska uppföras i staden om ett par år. Projektet kring hbtqi+monumentet som helhet går under namnet Göteborg HBTQI+staden, och under nästa år kommer en eller flera konstnärer att väljas ut för uppdraget.

– Det material jag samlar in kan fungera som en kunskapsbank för de konstnärer som sedan ska ge skissförslag till själva monumentet, säger Sam Hultin.

Under våren 2021 kommer de insamlade berättelserna att presenteras i form av en audioguide med tillhörande karta, och en fysisk stadsvandring ledd av personer ur Göteborgs queera community. Sam Hultin har tidigare jobbat mycket med just stadsvandringar, och menar att det bjuder in till nya sätt att se på staden.

– Stadsvandringen som form inbjuder till att se staden ur ett queert perspektiv. Att låta berättelserna ta plats i det offentliga rummet visar kopplingen mellan den personliga erfarenheten och större samhälleliga och politiska strukturer.

Följ projektet Mitt Queera Göteborg på Facebook och Instagram:

I projektet används begreppet ”queer” som ett samlingsnamn på identiteter som bryter mot hetero- och/eller cis-normer och inbegriper lesbiska, homosexuella, bisexuella, pansexuella, transpersoner, queera, asexuella och intersexpersoner.

Om Göteborg HBTQI+staden

Genom mötet mellan hbtqi+frågor, samtidskonsten och staden med dess offentliga rum ska konstprojektet Göteborg HBTQI+staden synliggöra alla människors lika värde, lyfta fram det arbete som gjorts samt påminna om kampen. Arbetet är komplext och berör frågor som makt, representation och historieskrivning.

Konstprojektet ska mynna ut i ett hbtqi+monument i Göteborg som kan gestalta och påminna om kampen och stadens utveckling; igår, idag och i framtiden. Monumentet är initierat av Göteborgs Stads HBTQ-råd genom Charles Felix Lindbergs donationsfond och processleds av Göteborg Konst, kulturförvaltningen.

Upphandling av konstnär eller konstnärsgrupp kommer att ske under 2021, och konstverket kommer att invigas tidigast 2022.