Kulturhuset Bergsjön får kollektivt skapad konstgestaltning

Visualiseringsbild över Kulturhuset Bergsjön. Bild: Sweco

Konstnären Jelena Rundqvist får uppdraget att skapa en konstgestaltning för det nya kulturhuset i Bergsjön. Totalt kommer det att bli tre konstverk i olika material. Men avsändaren kommer att vara ett kollektiv – invånare och personer som är verksamma i Bergsjön är med genom hela processen och utformar konstverken.

Det nya kulturhuset i Bergsjön har planerad byggstart i höst. Nu är det klart att konstnären Jelena Rundqvist får uppdraget att skapa en permanent konstgestaltning till huset.

– Gestaltningen kommer att innehålla tre verk med egna identiteter som på olika sätt speglar Bergsjön. De kommer att stå i dialog med varandra och tillsammans bilda en helhet. Alla verken består av olika material: ett textilt verk, ett pappersbaserat verk och ett verk som utgår från berggrunden, säger Jelena Rundqvist.

Lokala aktörer är medskapare

De tre verken ska tas fram genom lika många arbetsgrupper, som består av olika personer som bor eller verkar i Bergsjön. När verken är klara är det inte Jelena Rundqvist ensam som kommer att stå som upphovsperson, utan en kollektiv avsändare.

– Jag kommer att ha det yttersta ansvaret för att gestaltningen blir färdigställd, men idén bygger i grunden på att det är ett ensemblearbete där jag kan behöva stå tillbaka så att andra får ta plats.

I gruppen som arbetar med det textila verket kommer exempelvis föreningen Kvinnocenter i Bergsjön att vara drivande aktör. En del av deras verksamhet är att kvinnor i Bergsjön samlas och broderar berättelser utifrån sina liv och kulturer. Det färdiga konstverket kan bli till exempel en väggbonad eller ett draperi som hänger inne i kulturhuset.

Det pappersbaserade verket ska bli en trycksak, som i poetisk, associativ form ger ingångar till Bergsjöns olika kulturella frågeställningar. Arbetsgruppen ska samla in berättelser i ord och bild som ska ligga till grund för trycksaken. Den kommer sedan tryckas upp i massupplaga och finnas i ett specialgjort ställ inne i kulturhuset.

– Tanken med att göra en trycksak bygger på att den kan tas med och spridas vidare utanför kulturhuset och utanför Bergsjön. Bergsjöns berättelser, reflektioner och analyser är inte bara en lokal angelägenhet, utan kan fördjupa förståelsen av vår samtid, säger Jelena Rundqvist.

Undersöker berget

Den tredje och sista arbetsgruppen utgår ifrån närheten till berget, och ska undersöka berggrunden utifrån olika perspektiv: geografiskt, psykologiskt, politiskt och symboliskt. Vad konstverket ska bli kommer gruppen att utarbeta tillsammans, men det skulle kunna resultera i till exempel en skulptur, som kan placeras antingen inne eller ute.

– Bergsjön består i stora delar av ögongnejs, en randig bergart med laxrosa fläckar som omvandlades från granit till gnejs för en miljard år sedan. Jag tycker det är intressant med det långsamma och erfarna berget i relation till vår tid, som är väldigt snabb. Bostadsområdet Bergsjön är ju också ungt, sett ur det perspektivet. Det ska bli spännande att se vad det ger, att utforska det tillsammans och att gräva där man står, både historiskt och fysiskt och materialmässigt, säger Jelena Rundqvist.

Konstverken kommer att vara klara under 2022 eller 2023, beroende på om placeringen blir inomhus eller utomhus. Konstgestaltningen finansieras genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Beställare av konstgestaltningen för Kulturhuset Bergsjön är Higab AB.