En skimrande våg och en påminnelse om yttrandefriheten

Invigning av Hagavågen, 5 juni 2019, Rören/Johannessen.

Konstnärsduon Rören/Johannessen fick för två år sedan uppdraget att skapa en ny konstgestaltning till torget Pehr Erikssons plats mitt i stadsdelen Haga. Tillsammans med barn från Hagaskolan och musikern Magnus Holmén skapade de konstverket Hagavågen som nu har invigts.

”GöteborgsLokaler vill skapa ett stadsrum som fungerar som en mötesplats och som förhåller sig till Hagas historia. Uppgiften är att skapa ett konstverk som kan ge de som vistas på platsen tankar och reflektioner samt att tillföra estetiska värden. I det här uppdraget kopplas dessa mål med ett konstnärligt uttryck som vänder sig till barn.”

Så löd en del av uppdragsbeskrivningen som publicerades våren 2017 av beställaren GöteborgsLokaler i samarbete med Göteborg Konst. Drygt hundra konstnärer ansökte om att få skapa denna nya konstgestaltning till torget Pehr Erikssons plats mitt i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Efter en gedigen urvalsprocess föll valet på konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören som tillsammans bildar duon Rören/Johannessen. Nu, två år senare, har konstverket Hagavågen äntligen blivit invigt.

Hagavågen har stegvis vuxit fram genom en deltagarbaserad process där konstnärerna samarbetat med över 200 barn i Haga och musikern Magnus Holmén. Medskapande och en önskan om maktförskjutning är kännetecknande för Rören/Johannessen som i sitt initiala skissarbete valde att bland annat bjuda in Hagaskolan som samarbetspartner. I ett tidigt skede av processen tog konstnärerna också fasta på en dold historia om stadsdelen, om journalisten och opinionsbildaren Pehr Eriksson som givit namn till platsen för uppdraget.

Sarah Hansson, processledare Göteborg Konst, talar under invigningen

Eriksson var verksam under förra sekelskiftet och första delen av 1900-talet och arbetade för yttrandefrihetens plats i samhället och för arbetares rättigheter och villkor. Utifrån Eriksson och hans gärning började konstnärerna formulera en process och ett verk som tog fasta på frågor kring demokrati, yttrandefrihet och definitionsmakt. Vem har makten att tala och bli lyssnad till i våra offentliga rum? Vilket ansvar kommer med friheten att få yttra sina åsikter och tankar?

Konstverket är placerat i en trappa på torget och består av en skulptur i form av vågor och visan En vädjan till yttrandefriheten. Vågen som skimrande spränger upp ur gatstensbeläggningen är delvis en typ av scen som anknyter till Pehr Erikssons många offentliga brandtal och till arbetarrörelsens ”Speaker’s Corner”-tradition. Den har ett uttryck och ytskikt vars estetik refererar till olika virtuella världar och vågen skiftar färg efter dagens ljus och solens placering på himlen. Färgerna och placeringen av den skulpturala installationen har tagits fram i samarbete med barnen i årskurs 2–5 på Hagaskolan genom en serie workshops och samtal.

Texten till visan är ingraverad på en skylt
Texten till visan ”En vädjan till yttrandefriheten” finns ingraverad nedanför trappan.

Även visan En vädjan till yttrandefriheten är resultatet av ett samarbete mellan barnen, konstnärerna samt musikern Magnus Holmén, och är ett tillägg till yttrandefrihetsgrundlagen formulerat av barnen. Visans text finns ingraverad nedanför den del av skulpturen som kan fungera som podium eller talarstol, och blir som en påminnelse till den som intar den. Tanken är att vem som helst kan behöva påminna sig om yttrandefrihetens fantastiska inneboende makt men också de svårigheter och den skörhet som kommer med en sådan frihet. Under Hagavågens invigning uruppfördes visan av elever från Hagaskolan.

Du kan lyssna på en inspelning av visan En vädjan till yttrandefriheten här nedan:

Verket har tillkommit på uppdrag av GöteborgsLokaler under processledning av Göteborg Konst och i samarbete med Trafikkontoret.