Från tanke till offentligt verk

Varje projekt har olika förutsättningar, men det finns en övergripande process där Göteborg Konst har en rådgivande och stödjande roll. 

Så här kan processen se ut vid tillkomsten av ett nytt konstverk.

Bilderna nedan beskriver tillkomstprocessen för den konstgestaltning som Yvonne T. Larsson gjorde till det om- nybyggda Stadsbiblioteket i Göteborg 2014.

 1. Du tar kontakt med Göteborg Konst

  Som beställare presenterar du platsen, en budget tillsammans med en tidsplan samt en lämplig arbetsgrupp som ska arbeta med projektet.

  Genomgång med beställaren av skissmaterialet
 2. Arbetet sätter igång

  Vi börjar med ett inledande informationsmöte, därefter bokar vi in arbetsmöten tillsammans med olika aktörer inom projektet.

  Skisser och materialprover från konstnären
 3. Vi pratar oss samman

  Tillsammans med dig utvecklar vi förutsättningarna för en konstgestaltning.

  Konstnärens presentation av ytans utseende
 4. Formell beställning

  När specifikationen är klar gör du en formell beställning till Göteborg Konst

  Materialprov i metall
 5. Underlag för upphandling

  I samråd med dig formulerar Göteborg Konst underlag för upphandling.

  Skalmodell färg- och idégestaltning
 6. Göteborg Konst utser en konstkonsult

  Konsulten har en konstnärlig eller konstvetenskaplig utbildning, arbetar aktivt inom konstvärlden och har stor erfarenhet av konstgestaltning. Projektet står för kostnaden. Konstkonsulten ansvarar för hela processen tillsammans med Göteborg Konst, från val och upphandling av konstnär till invigning.

  Konstnären påbörjar sitt arbete. Yvonne T. Larsson i ateljén.
 7. Förslag på konstnärer

  Konstkonsulten sammanställer och presenterar förslag till konstnärer för arbetsgruppen. Arbetsgruppen beslutar om vilka konstnärer som väljs ut för skissuppdrag. Observera att konstnärerna bör ha tre månaders skisstid.

  Arbetet i ateljén fortskrider
 8. Presentation av skisser och val av konstnär och verk

  Arbetsgruppen granskar de olika skissförslagen så att de fungerar inom byggprojektet och beslutar vilken konstnär som tilldelas uppdraget.

  En av de färdiga modellerna transporteras till gjuteriet
 9. Dags att skriva kontrakt med konstnären

  Kontraktet ska beskriva verket och dess utformning. Det ska också finnas en tidsplan med slutdatum för färdigställande av verket och en kostnadsram.

  Arbetet med att skapa gjutformar påbörjas
 10. Genomförande av projektet

  Konstnären ansvarar för att projektet sker inom avtalet. Konstkonsulten stämmer löpande av praktiska, konstnärliga och ekonomiska frågor. Göteborg Konst återkopplar med de övriga i arbetsgruppen.

  Gjutformarna efterbehandlas
 11. Slutbesiktning

  När konstverket är på plats ska det besiktigas av beställaren, Göteborg Konst och konstnären. Information om material, teknik, montering, skötselanvisningar, underhåll och fakta om verket ska sammanfattas i ett protokoll.

  Arbetet med gjutformarna fortskrider
 12. Garantibesiktning

  Mellan konstnären och beställaren bestäms en garantitid. När garantitiden har löpt ut genomförs en gemensam besiktning av beställaren, projektledaren och konstnären.

  Bronsgjutningen påbörjas
 13. Bandet klipps

  och Göteborg har fått ännu ett nytt konstverk.

  Konstverket invigs

Foto: Henriette Ousbäck, Yvonne T. Larsson och Jan Peter Dahlqvist