Peter Wieselgren

Peter Wieselgren © Bror Chronander © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

110 år efter sin födelse hedrades prästen och nykterhetskämpen Peter Wieselgren med en byst föreställande honom själv. Sedan dess vakar han över Domkyrkoplanen i Göteborg.

Peter Wieselgren föddes år 1800 i Småland. Han utbildade sig vid Lunds universitet där han efter tre års studier avlade sin filosofie magisterexamen. Han blev senare docent i litteraturhistoria och extra ordinarie professor i estetik. 30 år gammal blev han utsedd till vice bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Lund.

Efter att ha prästvigts 1833 verkade han som kyrkoherde i Västerstads församling i Skåne i femton år och år 1847 fick han en liknande tjänst i Helsingborg. Hans anseende som präst var högt då han hade rykte om sig att kunna bringa ordning och struktur i försummade församlingar, vilket stämde väl överens med den i Helsingborg. Han var dessutom sedan tidiga år en  hängiven nykterhetsivrare och lyckades drastiskt minska supandet i de församlingar där han verkade.

1857 blev han domprost i Göteborg, där han verkade fram till sin död 1877. Han ligger begravd på Stampens kyrkogård i Göteborg.

Konstnären Bror Chronander

Bror Chronander (1880-1962) växte upp i Karlstad men studerade sedan vidare på Konstnärsförbundets skola och på Valands målarskola i Göteborg. Efter att ursprungligen ha varit målare slog han tidigt om till skulptör med bland annat Rodin och Meunier som förebilder. I mitten av 1930-talet övergick han till att teckna porträtt som kännetecknades av hans skarpa karaktäriseringsförmåga.

Konstnären har också gjort flaggmasterna vid Gustaf Adolfs torg.

Flaggmaster

Bror Chronander, Flaggmaster, Gustaf Adolfs torg. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Bror Chronander, Flaggmaster, Gustaf Adolfs torg. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

De tre flaggmasterna på Gustav Adolfs torg invigdes den 5 augusti 1932, för att uppmärksamma 20-årsjubiléet av den första utdelningen från Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Liksom många av den tidens offentliga konstverk innehåller dessa reliefer motiv som vill frammana hopp om stadens framtida utveckling inom handel, kultur och ekonomi. Här lyfts också stadens redan då befintliga industrier fram, såsom SKF och skeppsvarven. Det går att se tydliga paralleller i symboliken hos Såningskvinnan i Brunnsparken och De fem världsdelarna på Järntorget.

Mast 1 (närmast hamnkanalen)

Här ser vi motiv som beskriver industrialismen – varven, SKF, fabriksskorstenar och byggnader i Göteborg. Längst ner ser man ett lokomotiv, ett kugghjul, en flygplansmotor med propeller och ett kullager. På motsatta sidan ser man flera av stadens kända byggnader; Skansen Kronan och Lejonet, Domkyrkan och Kronhuset. Längst upp lyser en sol över staden och under den finns texten: ”Mig leder solen, eder skuggan”, en text som tidigare var vanlig på solur.

Mast 2

På den här masten syns motiv ur de grekiska gudasagorna. Här ser vi bland annat guden Hermes, som är talarnas-, köpmännens- och tjuvarnas gud, med sin specifika häroldstav. Staven är en symbol för fred, handel och ekonomi. Ett ymnighetshorn finns också återgivet. På motsatta sidan är guden Apollon avbildad. Han var musernas ledare, vilka var sångens, musikens och skaldekonstens gudinnor. Längst ner är en lyra återgiven, som är ett av Apollons kännetecken.

Mast 3 (närmast Börsen)

Här ser man akterstäven på ett fullriggat segelfartyg som far fram över havet. Under havsytan ser vi fiskar och andra vattenlevande djur fångas i nät. Ovanför skeppet syns himlen med stjärnor, moln och fåglar. På motsatta sidan ser vi en modernare version av samma motiv. Istället för ett segelfartyg syns ett motordrivet fartyg med en bogserbåt framför, och bakom sticker stora kranar fram med lasten hängande. Uppe i luften glider ett flygplan fram. Här har nu människan lärt sig behärska såväl havet som luften.

Maskaroner

Alla masterna har två utstickande dekorerade delar där flagglinorna är tänkta att fästas. Dessa dekorativa element som förekommer inom arkitekturen, och som ofta har formen av ett grinande ansikte, kallas för ”maskaroner”.

Utöver dessa pryds övre delen av postamentet av två förgyllda och fantasifullt utformade sjöhästar, som dessutom utrustats med ett vridet horn, precis som hos den mytologiska enhörningen.

Relieferna på flaggmasternas nedre del skapades utifrån skisser av den tidigare chefen för Göteborgs konstmuseum, Axel Romdahl (1880-1951).  Själva masterna är utförda efter ritningar av arkitekt Ragnar Ossian Swensson (1882-1959).

År 2012 gjordes en ny förgyllning av sjöhästarna som pryder postamentets övre del.

Konstnären Bror Chronander föddes 1880 i Ystad. Han avled 1964 i Malmö. Han studerade för Richard Bergh på Konstnärsförbundets skola i Stockholm.  Därefter flyttade han till Göteborg 1903 för studier på Valands konstskola. Han var verksam i Göteborg i större delen av sitt liv och kom senare att alltmer verka som  porträttecknare och blev en erkänt duktig sådan.

Verket Flaggmaster är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.